ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครนิสิตใหม่ประจำปีการศึกษา 2561 ทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโท
 •     คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มีความประสงค์จะรับสมัครนิสิตใหม่ประจำปีการศึกษา 2561 ทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโท โดยระดับปริญญาตรีเปิดรับสมัครนิสิตใหม่ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(วศ.บ) ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ และภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 และระดับปริญญาโท เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต(วศ.ม) สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี ตั้งแต่บัดนี้เป็นตันไปถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่ http://www.csc.ku.ac.th
 • หน่วยงาน    คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 59/5 หมู่ที่ 1 ถ.วปรอ.366 ต.เชียงเครือ อ.เมือง จ.สกลนคร
 • วันที่ประกาศ   23/01/2561
 • หมดเขต    13/07/2561
 • อ่าน   178
 • ผู้ส่ง   อรุณี จุนทการบัณฑิต
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294