ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครหลักสูตรการศึกษานิเทศศาสตร์มหาบัณฑิต (ปริญญาโท) แขนงวิชานวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น
 •     ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ลำปาง มีความประสงค์จะรับสมัครหลักสูตรการศึกษานิเทศศาสตร์มหาบัณฑิต (ปริญญาโท) แขนงวิชานวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่http://www.stou.ac.th/thai/grad_stdy/masters/ApplyMaster1.htm หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร 0 5482 9811-4 ต่อ 8690
 • หน่วยงาน    ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ลำปาง หมู่ 2 ถ.ลำปาง-เชียงให่ ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
 • วันที่ประกาศ   05/02/2561
 • หมดเขต    //2561
 • อ่าน   247
 • ผู้ส่ง   อรุณี จุนทการบัณฑิต
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294