ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • แก้ไขประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
 •     ศูนย์ส่งเสริมการศึกษาและการมีส่วนร่วมของพลเมืองที่ 5 จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะ แก้ไขประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ เพื่อปฏิบัติงานประจำ ศูนย์ส่งเสริมการศึกษาและการมีส่วนร่วมของพลเมืองที่ 5 ตามประกาศศูนย์ส่งเสริมการศึกษาและการมีส่วนร่วมของพลเมืองที่ 5 ลงวันที่ 2 เมษายน 2561 โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 23 เมษายน 2561 เดิม 4. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ข้อ 4.5 ผ่านการประเมินความสามารถภาคปฏิบิติตามคุณลักษณะเฉพาะของงานที่ต้องปฏิบัติจริง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการสอบคัดเลือกกำหนด แก้ไข โดยยกเลิกความในข้อ 4.5
 • หน่วยงาน    ศูนย์ส่งเสริมการศึกษาและการมีส่วนร่วมของพลเมืองที่ 5 จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   23/04/2561
 • หมดเขต    //2561
 • อ่าน   187
 • ผู้ส่ง   อรุณี จุนทการบัณฑิต
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294