ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครบุคคล
 •     บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด รับสมัครบุคคล คุณวุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาไฟฟ้า หรือ สาขาอิเล็กทรอนิกส์ หรือปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานตำแหน่ง พนักงานระดัง 4 สังกัดฝายควบคุมบำรุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจติดต่อยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 5 มกราคม 2552
 • หน่วยงาน    บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด
 • วันที่ประกาศ   14/12/2551
 • หมดเขต    05/01/2552
 • อ่าน   1081
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294