ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครพระภิกษุ-สามเณรและคฤหัสถ์ เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก โท ตรี และระดับประกาศนียบัตร 2553
 •     มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ วัดสวนดอก รับสมัครพระภิกษุ-สามเณรและคฤหัสถ์ เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก โท ตรี และระดับประกาศนียบัตร 2553 ผู้สนใจติดต่อขอยื่นเอกสารได้ที่ ม.จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ วัดสวนดอก ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 เมษายน 2553
 • หน่วยงาน    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ วัดสวนดอก
 • วันที่ประกาศ   18/01/2553
 • หมดเขต    30/04/2553
 • อ่าน   782
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294