ประวัติสถานี

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้ลงมติ ตามข้อเสนอของนายกรัฐมนตรี ให้กรมประชาสัมพันธ์ดำเนินการจัดตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียง ระบบ AM ขนาดกำลังส่ง 50 KW ขึ้นที่จังหวัดเชียงราย ตามโครงการงานสถานีวิทยุกระจายเสียงในภาคเหนือ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะให้ประชาชน ได้รับประโยชน์จากสถานีนี้โดยเร่งด่วน พลเอก กฤษ ปุณกัณฑ์ อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์จึงได้มีคำสั่งให้ หัวหน้ากองประชาสัมพันธ์เขตลำปาง ในขณะนั้น ให้ดำเนินการโดยเร่งด่วน ในขั้นแรกก็ติดต่อขอที่ดินเพื่อปลูกสร้าง ในเนื้อที่ประมาณ 100 ไร่

ต่อมาในเดือน ตุลาคม 2509 นายประสบ บูรณเหตุ หัวหน้ากองประชาสัมพันธ์เขตลำปางในสมัยนั้น พร้อมกับ
นายณรงค์ พานประเสริฐ ได้เดินทางมาจังหวัดเชียงราย เพื่อขอที่ดินก่อสร้างสถานี และได้ติดต่อกับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ในการจัดหาที่ดินในการจัดสร้าง เนื่องจากไม่สามารถหาที่ดินของราชพัสดุ จึงต้องซื้อที่ดินของเอกชนแทน ในการนี้ นายอำเภอเมืองเชียงราย ก็ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี โดยพาไปติดต่อผู้ที่จะทำการขายที่ดิน ในการนี้ทางเขตลำปางก็ได้เริ่มสำรวจทางภูมิศาสตร์ และทางเทคนิคในขั้นต้น และปรากฏว่าได้ที่ดินประมาณ 60 ไร่ อยู่ริมถนนสายเชียงราย แม่สาย (ถนนพหลโยธิน) ตรงหลักกิโลเมตรที่ ...... บ้านสันต้นเปา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ห่างจากตัวเมือง ประมาณ 3 กิโลเมตร ต่อจากนั้นผู้เชี่ยวชาญทางภูมิศาสตร์ และทางด้านเทคนิค ก็ได้เดินทางมาดูสถานที่โดยมี

1. ดร.ธวัช เมฆสวรรค์
2. นายวรพรรณ
3. นายเจตนา ศิริสิงห์
4. นายจ้าน ตัณฑโกไศย
พร้อมด้วย ท่านส่วน , นายอิสระ กาญจนะคูหะ และนายประกวด สมบัติทวี เลขานุการกรมประชาสัมพันธ์ ซึ่งผู้เชี่ยวชาญบอกว่าพื้นที่ทำเลที่จะตั้งสถานีใช้ได้ดี

ต่อมาเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2509 ทางจังหวัดเชียงรายได้ตกลงทำสัญญาซื้อที่ดินได้แล้ว ทางฝ่ายการเงินก็ได้เดินทางไปจ่ายเงินค่าซื้อที่ดินเป็นการเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2510 คณะกรรมการฝ่ายออกสเปคของเครื่องส่งและเครื่องยนต์

ซึ่งมี 1. นายจ้าน ตัณฑโกไศย ประธาน

2. นายเกรียงไกร ชีวะปรีชา กรรมการ

3. ดร.ธวัช เมฆสวรรค์ กรรมการ

4. นายณรงค์ พานประเสริฐ กรรมการ

5. นายดำรง วีระหงส์ กรรมการ

6. นายเทพ จันทราภา กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการทั้งหมดนี้ ได้ประชุมหารือ ในที่สุดก็ได้ข้อตกลง เสร็จสิ้น ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2510 โดยใช้วงเงินงบประมาณ 3,300,000 บาท จึงได้สั่งให้แผนกการคลังดำเนินการประกวดราคาเพื่อจัดซื้อตามระเบียบราชการต่อไป

ต่อมาในเดือน สิงหาคม 2510 ปรากฏว่าผู้ที่ประกวดราคา เครื่องส่ง AM ได้คือ บริษัท จาตุรงค์อาภรณ์ ยี่ห้อ NEC
เมื่อเดือน กรกฏาคม 2510 แผนกการคลัง ได้เรียกประกวดราคาก่อสร้างอาคารเครื่องส่ง บ้านพัก
ซึ่งผู้ประกวดราคาได้คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธงชัยก่อสร้าง 241 วังขวา ลำปาง เป็นเงิน 1,249,500 บาท และได้ลงมือก่อสร้างเมื่อวันที่ 28 กรกฏาคม 2510

ต่อมาเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2510 ได้ส่งมอบงานงวดที่ 1 ซึ่งมีคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้

1. นายประกวด สมบัติทวี ประธาน

2. นายเปรม โรหิโตปการ กรรมการ

3. นายณรงค์ พานประเสริฐ กรรมการ

4. นายวิเชียร อยู่สุข กรรมการและช่างผู้ควบคุม ของ กปส.

5. นายประทีป จารุโยธิน กรรมการและเลขา

6. นายวัชระ กรรมการฝ่ายกรมโยธา

7. นายดุสิต ช่างผู้ควบคุมฝ่ายกรมโยธา

ในการสร้างกำหนดเสร็จภายใน 6 เดือน คือถึง 25 ธันวาคม 2510 ต่อจากนั้นก็จะได้ติดตั้งเครื่องส่งต่อไป
ในวันที่ 4 กรกฏาคม 2511 ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้อนุมัติให้กรมประชาสัมพันธ์จัดซื้อเครื่องส่งAM พร้อมทั้งอุปกรณ์และให้ติดตั้งจนแล้วเสร็จเป็นเงิน 3,681,699 บาท
ตามหนังสือสำนักปลัด สำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2510 และได้แต่งตั้งคณะกรรมการดังนี้

คณะกรรมการตรวจสอบและทดลองในทางวิทยาศาสตร์

1. นายเกรียงไกร ชีวะปรีชา ประธานกรรมการ

2. ดร.ธวัช เมฆสวรรค์ กรรมการ

3. นายเฉลิม ภัทรโกศล กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการตรวจและรับมอบ

1. นายประสบ บูรณะเหตุ ประธานกรรมการ

2. นายวรพันธ์ เมนะเศวต กรรมการ

3. นายณรงค์ชัย พานประเสริฐ กรรมการ

4. นายบุญสืบ รุ่งเจริญ กรรมการ

5. นายเฉลิม ภัทรโกศล กรรมการและเลขานุการ

เนื่องจากคุณภาพเสียงในระบบเอเอ็มไม่ดีเท่าที่ควร ไปตามอายุการใช้งาน
กรมประชาสัมพันธ์ จึงได้จัดตั้งเครื่องส่งในระบบ FM ขึ้น โดยได้รับงบประมาณในการจัดซื้อเครื่องส่ง FM ยี่ห้อ HARESS ขนาดกำลังส่ง 1 กิโลวัตต์ ด้วยวงเงินงบประมาณ 2,400,000 บาท เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2533
ดำเนินการติดตั้งแล้วเสร็จ และออกอากาศเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2533 (เครื่องส่งพร้อมอุปกรณ์ห้องส่ง)
ในปีงบประมาณ 2537 ได้รับงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์ห้องส่งกระจายเสียงใหม่เพื่อใช้งานกันเครื่องส่งระบบ AM และในปีเดียวกัน บริษัท เอไทม มีเดียร์ (Radio Vote Sattelite) ได้มาดำเนินการเช่าเวลา
และจัดซื้อเครื่องส่ง ยี่ห้อ BE รุ่น FM 1C และอุปกรณ์ห้องส่ง ใหม่ทั้งชุด มอบให้ สวท.เชียงราย ใช้งาน