ข่าวรอบเมืองเหนือ
โดย : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3   
 
วันที่ : 25 มิถุนายน 2556
เวลา : 13:48:08
 
ปชส.มส.จัดกิจกรรมต้านยาเสพติดให้นักเรียนกล่าวสุนทรพจน์
ปชส.มส.จัดกิจกรรมต้านยาเสพติดให้นักเรียนกล่าวสุนทรพจน์
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ เยาวชนไทย ร่วมใจต้านยาเสพติด ถวายพ่อหลวง ตามโครงการประชาสัมพันธ์การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแบบบูรณาการ โดยการประกวดบทความ การประกวด วาดภาพและการกล่าวสุนทรพจน์
ที่ศาลาประชาคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ เยาวชนไทย ร่วมใจต้านยาเสพติด ถวายพ่อหลวง ตามโครงการประชาสัมพันธ์การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแบบบูรณาการ โดยการประกวดบทความ การประกวด วาดภาพและการกล่าวสุนทรพจน์ ซึ่งนางนฤมล ปาลวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประธาน ฯ เปิดกิจกรรม ฯ ดังกล่าว ทั้งนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ให้ความสำคัญกับการใช้กระบวนการประชาสัมพันธ์ สนับสนุนนโยบายของภาครัฐ ในการส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสรับรู้ข้อมูล ข่าวสาร ความรู้จากภาครัฐอย่างทั่วถึง ถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นธรรม ให้ยุติสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดที่ส่งผลกระทบต่อความเดือดร้อนของประชาชน ให้บังเกิดผลเร่งด่วน จึงกำหนดจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ เยาวชนไทย ร่วมใจต้านยาเสพติด ถวายพ่อหลวง ตามโครงการประชาสัมพันธ์การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแบบบูรณาการ โดยการประกวดบทความ การประกวด วาดภาพและการกล่าวสุนทรพจน์ เพื่อให้เด็ก เยาวชนในสถานศึกษาได้รับความรู้ โทษ พิษ ภัย ของยาเสพติด สร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกันความเสี่ยง และยุติปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด รวมทั้งเป็นการปลูกฝังค่านิยมที่ดี ร่วมสำนึกรับผิดชอบต่อปัญหาสังคม มีความปลอดภัยจากยาเสพติด

ผู้สื่อข่าว : ดำเนิน ท้วมจอก ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน  
010897833
close/ปิดหน้าต่างนี้