ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 1 กุมภาพันธ์ 2554 / 11:12:00  
สสจ.น่าน อบรมเครือข่ายทีม SRRT พร้อมรับสถานการณ์ป้องกันควบคุมโรคระบาดในชุมชนพื้นที่น่าน สสจ.น่าน อบรมเครือข่ายทีม SRRT  พร้อมรับสถานการณ์ป้องกันควบคุมโรคระบาดในชุมชนพื้นที่น่าน
สสจ.น่าน อบรมเครือข่ายทีม SRRT พร้อมรับสถานการณ์ป้องกันควบคุมโรคระบาดในชุมชนพื้นที่น่าน มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมรวมทั้งสิ้น 205 คน จาก รพสต. 41 แห่ง ได้แก่ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ผู้รับผิดชอบงานระบาดวิทยา ผู้รับผิดชอบงานด้านสาธารณสุขใน อบต. หรือเทศบาล และผู้แทน อสม.ในเขตรับผิดชอบของ รพสต.

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน สนองนโยบายพัฒนาอำเภอเข้มแข็งด้านการป้องกัน ควบคุมโรคแบบยั่งยืน และพัฒนาเครือข่ายทีม SRRT ระดับตำบล โดยในปี 2554 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดเป้าหมายฝึกอบรมทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว หรือเรียกสั้น ๆ ว่า SRRT โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพสต.) ถึง 2,000 แห่งทั่วประเทศ
สำหรับในส่วนของจังหวัดน่าน โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ภายใต้การกำกับดูแลของ นายพิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน โดยมี นายมณูศิลป์ ศิริมาตย์ หัวหน้างานระบาดวิทยา จัดอบรมทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว SRRT ระดับตำบล ณ ห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมรวมทั้งสิ้น 205 คน จาก รพสต. 41 แห่ง ได้แก่ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ผู้รับผิดชอบงานระบาดวิทยา ผู้รับผิดชอบงานด้านสาธารณสุขใน อบต. หรือเทศบาล และผู้แทน อสม.ในเขตรับผิดชอบของ รพสต.
การอบรมดังกล่าว มีการบรรยายพิเศษ เรื่องความสำคัญของทีม SRRT ตำบล นโยบายโครงการอำเภอเข้มแข็งด้านการควบคุมโรคแบบยั่งยืน จากแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรม สถานการณ์โรคติดต่อที่สำคัญและความสำคัญของการเฝ้าระวังโรค การแจ้งข่าว และการควบคุมโรคเบื้องต้นกรณีศึกษา โรคไข้ปวดข้อยุงลาย การเฝ้าระวังเหตุการณ์และควบคุมโรคระบาดในชุมชน นอกจากนี้ มีการฝึกปฏิบัติการค้นหา เฝ้าระวัง ตรวจสอบ เหตุการณ์ผิดปกติและการควบคุมโรคระบาดในชุมชน(แยกกลุ่มตามอำเภอ) การจัดทำฐานข้อมูลบุคลากรตำบลและการรายงานผ่านทางอินเตอร์เน็ตด้วย
ทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (Surveillance and Rapid Response Team) หรือ SRRT เป็นทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว ประจำหน่วยงานสาธารณสุขที่มีพื้นที่รับผิดชอบในด้านการป้องกันควบคุมโรค ทีมอาจมีชื่อเป็นอย่างอื่นได้ แต่ต้องมีบทบาทหน้าที่และภารกิจสอดคล้องกับบทบาทของทีม SRRT ที่กำหนดไว้ ในกรณีที่หน่วยงานแต่งตั้งทีมหลายทีมในคณะกรรมการชุดเดียวกัน เช่น ทีมอำนวยการ ทีมอนามัยสิ่งแวดล้อม ทีมสุขศึกษาประชาสัมพันธ์ เป็นต้น ทีม SRRT ให้หมายถึงทีมที่ทำหน้าที่เฝ้าระวังและสอบสวนโรค เท่านั้น ไม่ได้หมายถึงคณะกรรมการทั้งหมด หรือหมายถึง การเน้นเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องและมีบทบาทหลักจริงๆในการลงพื้นที่ออกสอบสวนโรคนั้น ๆ

ข่าวโดย : ปาริฉัตร์ สองสียนต์/ข่าว
หน่วยงาน : สวท.น่าน

Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3736 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738