ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 17 มีนาคม 2554 / 10:36:32  
ศูนย์พัฒนาสังคมที่ 39 จังหวัดแพร่จัดงาน สืบสานแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีชีวิตชนชาติพันธุ์จังหวัดแพร่ ปี 2554
ศูนย์พัฒนาสังคมที่ 39 จังหวัดแพร่จัดงาน สืบสานแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีชีวิตชนชาติพันธุ์จังหวัดแพร่ ปี 2554 ระหว่างวันที่ 17-18 มีนาคม 2554 ที่เขตพื้นที่พัฒนาสังคมบ้านโป่ง อำเภอวังชิ้น

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่รับแจ้งจากนายวรพงศ์ เตชะบุญ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 39 จังหวัดแพร่ว่า ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 39 จังหวัดแพร่ได้ดำเนินงานตามโครงการพัฒนาตำบลต้นแบบและสวัสดิการสังคม ปี 2554 ของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ อันจะนำไปสู่สังคมสวัสดิการถ้วนหน้า ปี 2560 ตามนโยบายของรัฐบาล โดยได้จัดงาน สืบสานแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีชีวิตชนชาติพันธุ์จังหวัดแพร่ ปี 2554 ระหว่างวันที่ 17-18 มีนาคม 2554 ที่บริเวณเขตพื้นที่พัฒนาสังคมบ้านโป่ง ตำบลแม่ป้าก อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานวิถีชีวิตชาติพันธุ์ในมิติต่างๆ ส่งเสริมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการพัฒนาสังคมบนพื้นที่สูง เสริมสร้างความสัมพันธ์ของชนชาติพันธุ์ในจังหวัดแพร่ เสริมสร้างเครือข่ายการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูง และเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กิจกรรมของชนชาติพันธุ์ในจังหวัดแพร่ การจัดงานดังกล่าวมีกิจกรรมการปฐกถาพิเศษเรื่อง ชนชาติพันธุ์กับความมั่นคงในชีวิต การเสวนา กระบวนการพัฒนาสังคม จากอดีตสู่ปัจจุบันและอนาคต ผลกระทบต่อชุมชนบนพื้นที่สูง การแสดงศีลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีของชนชาติพันธุ์ในจังหวัดแพร่และภาคีเครือข่าย นอกจากนี้ยังมีการแข่งขันกีฬาชาวดอยจังหวัดแพร่ ประจำปี 2554 ที่บริเวณสนามกีฬาบ้านสลก ตำบลแม่เกิ๋ง อำเภอวังชิ้น อีกด้วย /. ฉัตรชัย พวงขจร /ข่าว /พิมพ์

ข่าวโดย : ฉัตรชัย พวงขจร
หน่วยงาน : ส.ปชส.แพร่

Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3736 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738