ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 22 เมษายน 2554 / 14:35:41  
วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ รับนักศึกษาวิชาชีพระยะสั้น
วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ เปิดรับสมัครประชาชนทั่วไปเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เพื่อใช้ประกอบอาชีพ

นายบุญธรรม บุญยืน ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ เปิดเผยว่า วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่จะเปิดรับสมัครนักศึกษาวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ ๑๓๘ จำนวนกว่า ๗๐ รายวิชา ซึ่งใช้เวลาเรียน ๑๕๐ ชั่วโมง กำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๘ เมษายน – ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ในวันและเวลาราชการ เปิดเรียนในวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ถึง ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔ เป็นหลักสูตรสำหรับประชาชนทั่วไปที่สนใจ หรือผู้ที่ต้องการเพิ่มเติมความรู้ความสามารถทางด้านวิชาชีพเพื่อนำไปประกอบอาชีพหรือนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ งานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ โทรศัพท์ ๐-๕๓๒๑-๑๕๙๒, ๐-๕๓๒๒-๑๘๗๕

ข่าวโดย : นิวัต ชูวงค์
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่

Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3736 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738