ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 9 พฤษภาคม 2554 / 13:24:56  
ตัวแทนประเทศในกลุ่มอาเซียนบวกสาม ประชุมเรื่องความมั่นคงด้านอาหารในกรอบเอเชีย-ยุโรป ตัวแทนประเทศในกลุ่มอาเซียนบวกสาม ประชุมเรื่องความมั่นคงด้านอาหารในกรอบเอเชีย-ยุโรป
ตัวแทนประเทศในกลุ่มอาเซียนบวกสาม ประชุมเรื่องความมั่นคงด้านอาหารในกรอบเอเชีย-ยุโรปที่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อวางกรอบแนวทางความมั่นคงด้านอาหารในประเทศกลุ่มสมาชิก

นายธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมความมั่นคงด้านอาหารในกรอบเอเชีย-ยุโรป หรือ ASEM High Level Conference on Food Security โดยมีเจ้าหน้าที่ระดับสูงที่เกี่ยวข้องจากภาคการเกษตรและการค้าของประเทศสมาชิกอาเซมเข้าร่วมประชุมประมาณ 150 คน เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์เรื่องความมั่นคงด้านอาหารในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซม รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากประเทศที่พัฒนาแล้วสู่ประเทศกำลังพัฒนา สืบเนื่องจากปฏิญญาเฮลซิงกิ ซึ่งได้บรรจุประเทศไทยเป็นประเทศแกนนำเรื่องความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน เนื่องจากไทยมีส่วนสำคัญในการสร้างความมั่นคงด้านอาหารอันดับหนึ่งของโลก การประชุมดังกล่าวมีประเด็นที่จะหารือร่วมกัน 3 ประเด็นสำคัญคือ การสร้างความมั่นคงด้านอาหารระดับประเทศ ระดับภูมิภาคและระดับโลก การสร้างความร่วมมือในการเข้าถึงอาหารของประชาชนทุกภูมิภาคทั่วโลก และมาตรการสร้างความมั่นคงด้านอาหารอย่างยั่งยืนระยะยาว ทั้งนี้จากภัยพิบัติต่าง ๆ ที่รุนแรงทั่วโลกตั้งแต่ปี 2549-2551 ทำให้ราคาอาหารโลกเพิ่มขึ้นร้อยละ 56 รวมทั้งการขึ้นราคาของปัจจัยการผลิตเช่นปุ๋ยเคมีและสารเคมี ส่งผลให้ประชากรโลกอดอยาก หิวโหยเพิ่มขึ้น การประชุมดังกล่าวเพื่อวางกรอบแนวทางความร่วมมือด้านความมั่นคงด้านอาหารในกลุ่มประเทศสมาชิก
นอกจากนี้ที่ประชุมจะได้หยิบยกเทคโนโลยีสำคัญเช่น ความร่วมมือระดับภูมิภาคด้านความมั่นคงอาหารในโครงการจัดตั้งองค์กรสำรองข้าวฉุกเฉินอาเซียนบวกสาม หรืออาเซียนบวกจีน เกาหลีใต้และญี่ปุ่น ที่ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการดำเนินการ ถือเป็นตัวอย่างที่ดีของการสำรองอาหารในภูมิภาคอาเซียน เพื่อช่วยเหลือประเทศสมาชิกเมื่อคราวถูกภัยพิบัติ หรือการขายราคายุติธรรมในประเทศกลุ่มสมาชิก โดยจะมีการลงนามในบันทึกข้อตกลงที่ประเทศกัมพูชาในปีหน้า ซึ่งประเทศในภูมิภาคอื่นอาจใช้เป็นแนวทางในการสำรองอาหารต่อไป

ข่าวโดย : ธนวันต์ –ชมพูนุท-มานิตา-คริสตี้ สวท.เชียงใหม่
หน่วยงาน : สวท.เชียงใหม่

Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3736 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738