ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 3 มิถุนายน 2554 / 18:39:57  
กกต.ลำพูน จัดโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ส.ส. โดยใช้สื่อบุคคลเพื่อรักษาแชมป์ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งมากที่สุดอันดับหนึ่งของประเทศ กกต.ลำพูน จัดโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ส.ส. โดยใช้สื่อบุคคลเพื่อรักษาแชมป์ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งมากที่สุดอันดับหนึ่งของประเทศ
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำพูน จัดโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำพูนโดยใช้สื่อบุคคล เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์และสร้างเครือข่ายประจำอำเภอ ตำบล หมู่บ้าน ให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งมากที่สุด เป็นการรักษาแชมป์ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งมากที่สุดอันดับหนึ่งของประเทศ

นายเอกชัย เรือนคำ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำพูน เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำพูน มีหน้าที่จัดการเลือกตั้งทุกระดับ และการรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง รวมทั้งสนับสนุนให้ประชาชนทุกสาขาอาชีพในพื้นที่ของจังหวัดลำพูนเข้ามามีส่วนร่วมในการเลือกตั้ง เพื่อให้กระบวนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำพูนประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้และให้การประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำพูนเข้าถึงประชาชนทุกอำเภอ ตำบล และหมู่บ้าน จึงมีความจำเป็นที่จะต้องสร้างเครือข่ายโดยอาศัยผู้นำท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่อำเภอคณะครู นักเรียน นิสิตนักศึกษาทุกสังกัด รวมทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจมาร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งมากที่สุด เป็นการรักษาแชมป์ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งมากที่สุดอันดับหนึ่งของประเทศ และลดจำนวนบัตรเสียให้เหลือน้อยที่สุด โดยตั้งเป้าหมายสร้างเครือข่ายทุกอำเภอ ตำบล หมู่บ้าน จำนวน 583 คน และมีประชาชนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 และลดจำนวนบัตรเสียให้มีไม่เกินร้อยละ 3
ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำพูน กล่าวเพิ่มเติมว่า สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำพูน จะดำเนินการสำรวจผลการเลือกตั้งของหมู่บ้านที่มีจำนวนผู้ไปใช้สิทธิมากที่สุดของแต่ละอำเภอ จำนวน 3 หมู่บ้าน (แยกตามจำนวนผู้มีสิทธิ) และหมู่บ้านที่มีจำนวนบัตรเสียน้อยที่สุดเพื่อมอบโล่รางวัล ประกอบด้วย หมู่บ้านที่มีผู้มีสิทธิเลือกตั้งแต่ 600 คนขึ้นไป ที่มีผู้ไปใช้สิทธิมากที่สุด อำเภอละ 1 หมู่บ้าน หมู่บ้านที่มีผู้มีสิทธิเลือกตั้งแต่ 300-600 คน ที่มีผู้ไปใช้สิทธิมากที่สุด อำเภอละ 1 หมู่บ้าน หมู่บ้านที่มีผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่เกิน 300 คน ที่มีผู้ไปใช้สิทธิมากที่สุด อำเภอละ 1 หมู่บ้าน และหมู่บ้านที่มีจำนวนบัตรเสียน้อยที่สุด อำเภอละ 1 หมู่บ้าน จากนั้นจะมีการมอบโล่รางวัลให้อำเภอที่มีจำนวนผู้ไปใช้สิทธิมากที่สุด 1 อำเภอและรางวัลชมเชย 2 อำเภอ และหมู่บ้านที่ได้รับรางวัล จำนวน 3 หมู่บ้าน ข้างต้น จำนวน 32 โล่ รวมเป็น 35 โล่


ข่าวโดย : ชาลิสา บุศยรัตน์
หน่วยงาน : สวท.ลำพูน

Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3736 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738