ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 20 กรกฎาคม 2554 / 08:48:22  
จังหวัดน่าน เตรียมส่งเสริมการปลูกหวายป่าชุมชน เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพฯ จังหวัดน่าน เตรียมส่งเสริมการปลูกหวายป่าชุมชน เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพฯ
ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เตรียมส่งเสริมการปลูกหวายป่าชุมชน เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพฯ ทรงทราบถึงภูมิปัญญาของประชาชนที่ประกอบอาชีพจักสานแต่ขาดแคลนวัตถุดิบที่มีในท้องถิ่น เพื่อสร้างรายได้และส่งเสริมอาชีพ คาดแนวโน้มส่งออกสูง นับเป็นพืชเศรษฐกิจทางเลือกแก่ประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดโครงการปลูกหวายและอนุรักษ์ฟื้นฟูหวายพันธุ์พื้นเมือง เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จพระราชดำเนิน ปฏิบัติพระราชกรณียกิจ เยี่ยมเยียนราษฎร ที่โรงเรียนบ้านดอนตัน ต.ศรีภูมิ อ.ท่าวังผา จ.น่าน เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 ทรงทราบว่า ราษฎรในพื้นที่มีความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพจักสาน ผลิตภัณฑ์จากหวาย แต่ขาดแคลนวัตถุดิบ ซึ่งนำเข้าหวายจากประเทศเพื่อนบ้าน ทรงดำริ ให้ทางจังหวัดน่าน ดำเนินการอนุรักษ์ฟื้นฟูพันธุ์หวายขึ้นใหม่ในพื้นที่จังหวัดน่าน
ทางจังหวัดน่าน จึงได้เตรียมส่งเสริมการปลูกหวายป่าชุมชน ในพื้นที่ บ้านแหน หมู่ที่ 1 ต.ผาทอง อ.ท่าวังผา จำนวน 16,799 ต้น มีเนื้อที่ในการปลูก 84 ไร่ โดยจะเริ่มทำการปลูกในวันที่ 23 กรกฎาคม 2554 โดยมี พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุก องคมนตรี จะเดินทางเป็นประธานในการปลูก
นายเสนีย์ จิตตเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน กล่าวว่า ประชาชนชาวน่าน ส่วนใหญ่ มีอาชีพทำการเกษตร หลังจากว่างเว้นจากการทำงาน จะใช้เวลาว่างประกอบอาชีพเสริม ด้วยการจักสานสร้างรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ดี โดยจะใช้หวายพันธุ์พื้นเมืองน่าน 4 พันธุ์ ได้แก่ หวายบุญ หวายหอม หวายน้ำข้าว และหวายหนามเขียว ซึ่งแต่ละพันธุ์สามารถนำมาดัดแปลง เป็นผลิตภัณฑ์ทั้งขนาดเล็กและใหญ่ตามลักษณะคุณสมบัติของหวาย อาทิ เปลนอน โต๊ะ เก้าอี้ ตู้ เตียง ตะกร้า กระบุง กระจาด และอื่น ๆ จนสามารถส่งออกสร้างรายได้เป็นอย่างดี และมีแนวโน้มว่า การส่งออกจะสูงขึ้น ฉะนั้น การส่งเสริมการปลูกป่าหวาย จะเป็นพืชเศรษฐกิจอีกทางเลือกหนึ่งให้กับประชาชนชาวน่าน นอกจากนี้ ยังเป็นการส่งเสริมให้พื้น่ที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอีกด้วย
........................................ ปาริฉัตร์ สองสียนต์ / ข่าว สวท.น่าน /รายงาน

ข่าวโดย : ปาริฉัตร์ สองสียนต์ / ข่าว สวท.น่าน
หน่วยงาน : สวท.น่าน

Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3736 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738