ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 18 สิงหาคม 2554 / 16:27:49  
เกษตรศาสตร์ มช. จัดสัมมนา "แนวทางการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน : บทสังเคราะห์เชิงกลยุทธ์จากผลวิจัยภายใต้ความร่วมมือไทย-เยอรมัน (The Upland Program)
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดสัมมนาวิชาการ "แนวทางการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน : บทสังเคราะห์เชิงกลยุทธ์จากผลวิจัยภายใต้ความร่วมมือไทย - เยอรมัน (The Upland Program) วันที่ 19 สิงหาคม 2554 เวลา 08.00-16.30 น. ณ ศูนย์การประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่

รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล เศรษฐบุตร รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยแม่โจ้, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปาง และ University of hohenheim, Germony จัดโครงการสัมมนาวิชาการเรื่อง แนวทางการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน : บทสังเคราะห์เชิงกลยุทธ์จากผลวิจัยภายใต้ความร่วมมือไทย - เยอรมัน (The Upland Program) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยของโครงการการใช้ที่ดินและการพัฒนาชนบทบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (The Upland Program) สู่ผู้นำชุมชน นักพัฒนา นักวิจัย บุคลากรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กับการพัฒนาพื้นที่สูง ภายในงานสัมมนาดังกล่าวมีการนำเสนอผลงานวิจัยและบทสังเคราะห์หาแนวทางการพัฒนาที่สูงอย่างยั่งยืน 3 กลุ่มสาระ ได้แก่ การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืนและการเสริมสร้างศักยภาพการตลาดของสินค้าจากพื้นที่สูง การประเมินความยากจนและบทบาทขององค์กรส่วนท้องถิ่นในการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน และการพัฒนากระบวนการในเชิงลุ่มน้ำเพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการสัมมนาวิชาการ “The Upland Program” โดยภายในงานมีกิจกรรมและนิทรรศการข้อมูลความรู้มากมาย พร้อมเข้าร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944088 หรือโทรสาร 053-215175

ข่าวโดย : นักศึกษาฝึกงาน
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่

Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3736 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738