ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 3 ตุลาคม 2554 / 09:27:22  
สำนักงานจัดหางานพะเยา แจ้งนายจ้างที่นำแรงงานต่างด้าวไปจัดทำทะเบียนประวัติและตรวจสุขภาพแล้ว ให้นำแรงงานต่างด้าวไปขอรับใบอนุญาตทำงานภายในวันที่ 12 ตุลาคม 2554 สำนักงานจัดหางานพะเยา แจ้งนายจ้างที่นำแรงงานต่างด้าวไปจัดทำทะเบียนประวัติและตรวจสุขภาพแล้ว ให้นำแรงงานต่างด้าวไปขอรับใบอนุญาตทำงานภายในวันที่ 12 ตุลาคม 2554
สำนักงานจัดหางานพะเยา แจ้งนายจ้างที่นำแรงงานต่างด้าวไปจัดทำทะเบียนประวัติและตรวจสุขภาพแล้ว ให้นำแรงงานต่างด้าวไปขอรับใบอนุญาตทำงานภายในวันที่ 12 ตุลาคม 2554 ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัด

นายคมสัน พัวศรีพันธุ์ จัดหางานจังหวัดพะเยา เปิดเผยว่า ตามที่นายจ้างสถานประกอบการนำแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา ที่ลักลอบเข้ามาทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงาน ไปดำเนินการแจ้งจำนวนแรงงานต่างด้าวที่จะจ้าง เพื่อจัดทำทะเบียนประวัติ และขอรับในอนุญาตทำงานระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน 2554 ถึงวันที่ 14 กรกฎาคม 2554 เพื่อเข้าสู่ระบบการจ้างงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย ดังนั้นทางสำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา จึงขอแจ้งเตือนนายจ้างสถานประกอบการ ที่นำแรงงานต่างด้าวไปจัดทำทะเบียนประวัติและตรวจสุขภาพแล้ว ให้รีบนำแรงงานต่างด้าวไปขอรับใบอนุญาตทำงาน ภายในวันที่ 12 ตุลาคม 2554 ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา จึงจะครบเงื่อนไขในการผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรและทำงานได้ชั่วคราวและส่งตัวกลับ และภายหลังวันที่ 12 ตุลาคม 2554 หากทางราชการตรวจพบว่านายจ้างสถานประกอบการจ้างแรงงานต่างด้าวโดยไม่มีใบอนุญาต ถือว่ากระทำความผิด ตามมาตรา 51 ต้องระวางโทรจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงหนึ่งแสนบาท ส่วนนายจ้างที่จ้างคนต่างด้าวไม่มีใบอนุญาตทำงานเข้าทำงาน จะมีความผิดตามมาตรา 54 ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาทต่อคนต่างด้าวที่จ้างหนึ่งคน
หากนายจ้าง สถานประกอบการมีข้อสงสัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา หมายเลข โทรศัพท์ 054 – 887263 – 5 ในวันเวลาราชการ

ข่าวโดย : ประมวล อุปกิจ
หน่วยงาน : สวท.พะเยา

Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3736 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738