ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 11 ตุลาคม 2554 / 11:27:22  
จัดเวทีสมัชชาปฏิรูประดับจังหวัดเชียงรายขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติ
จัดเวทีสมัชชาปฏิรูประดับจังหวัดเชียงราย วันที่ 13 ตุลาคม 2554 ณ โรงแรมดุสิตไอส์แลนด์ รีสอร์ท เพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปสู่การปฏิบัติในพื้นที่

นายเลื่อน ธนะแพทย์ ประธานศูนย์ประสานภาคีพัฒนาจังหวัดปฏิรูปแบบบูรณาการระดับพื้นที่ จังหวัดเชียงราย เปิดเผยว่า การจัดเวทีสมัชชาปฏิรูประดับจังหวัดเชียงราย ในการเชื่อมประสานการพัฒนาแบบบูรณาการสู่การปฏิบัติระดับพื้นที่ของจังหวัดเชียงราย ในวันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2554 ณ โรงแรมดุสิตไอส์แลนด์ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เริ่มตั้งแต่เวลา 09.00น.เป็นต้นไป กำหนดเปิดประเด็นทิศทางและมุมมองการปฏิรูปประเทศไทย สู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่จังหวัดเชียงราย โดย นายแพทย์อำพล จินดาวัฒนะ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ จากนั้น จัดเวทีเสวนา กำหนดอนาคต กำหนดพื้นที่ กำหนดชะตาชีวิต ของคนเจียงฮาย ผู้ร่วมเสวนา ประกอบด้วย นายวิรัตน์ พรมสอน ทางด้านการจัดการที่ดิน , นายวิรุณ คำภิโล ทางด้านภาคธุรกิจเพื่อการพัฒนาสังคม, นายสนั่น เนตรสุวรรณ ทางด้านการฟื้นฟูวัฒนธรรมชุมชนภูมิปัญญาท้องถิ่น และนางศรีวรรณ นุกาศ ทางด้านผู้หญิงกับการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น นอกจากนี้ ยังมีการรวมกลุ่มระดมความคิดเห็นในการสร้างข้อเสนอเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูป สู่การปฏิบัติในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ไว้ จำนวน 6 ประเด็น ประกอบด้วยประเด็น การจัดการที่ดินทำกิน ,ประเด็นการจัดการลุ่มน้ำ 7 ลุ่มน้ำเชียงราย, ประเด็น จังหวัดจัดการตนเอง โดยชุมชนสวัสดิการ, ประเด็น สุขใจ ไม่คิดสั้น, ประเด็นการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่น และประเด็นสื่อภาคชุมชนท้องถิ่นเพื่อการปฏิรูป จากนั้นจะสรุปแล้วจะประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันเพื่อขับเคลื่อนของจังหวัดปฏิรูป จัดการตนเองอีกด้วย

ข่าวโดย : สมชาย เกิงฝาก
หน่วยงาน : สวท.เชียงราย

Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3736 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738