ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 22 พฤศจิกายน 2554 / 09:57:20  
โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยเชียงรายมอบความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยเชียงรายมอบความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
คณะผู้บริหารครูผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยเชียงรายมอบความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบอุทกภัยผ่านจังหวัดเชียงรายในโครงการครัวรัฐบาลจากน้ำใจชาวเชียงรายช่วยผู้ประสบอุทกภัย

ที่มูลนิธิสาธารณกุศลสงเคราะห์เชียงราย ถนนบรรพปราการ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย นางกมลวัลย์ หทยะตันย์ติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในการรับมอบสิ่งของความช่วยเหลือจากเหล่าผู้มีจิตศรัทธาในจังหวัดเชียงราย โดยมี ผู้บริหารสถานศึกษา คณาจารย์ ผู้ปกครองและนักเรียนจากโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยเชียงรายร่วมเป็นเกียรติเป็นจำนวนมาก
นายการันต์ จันทรานันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยเชียงราย กล่าวว่า โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยเชียงราย สถาปนาขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ที่เห็นชอบให้กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินโครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค เพื่อกระจายโอกาสทางการศึกษาและขยายการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ไปยังส่วนภูมิภาคต่าง ๆ ให้ทั่วถึงมากขึ้น โดยให้จัดการศึกษาในระดับชั้นมัธยมปีที่ ๑ ถึง ๖ ในลักษณะโรงเรียนประจำ โดยผู้เรียนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ทั้งค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเรียนและการอยู่ประจำ และเพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว ทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจึงกำหนดนโยบายให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ระดับภูมิภาค เพื่อให้กุลบุตรกุลธิดาที่เข้ารับการศึกษาเป็นทั้งคนเก่งและคนดี ทางโรงเรียนจุฬากรณ์ราชวิทยาลัยเชียงราย จึงสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมและมีความรับผิดชอบ จึงร่วมกับผู้ปกครองเครือข่ายระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ และนักเรียน มามอบเงินสดและน้ำดื่มรวมมูลค่า ๓๐,๐๐๐ บาทให้แก่นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย เพื่อให้จังหวัดเชียงรายได้นำไปใช้ประโยชน์ในโครงการครัวรัฐบาล จากน้ำใจชาวเชียงรายช่วยผู้ประสบอุทกภัย ที่จังหวัดเชียงรายได้ผลิตอาหารปรุงสุกพร้อมบริโภคส่งไปช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑลวันละกว่า ๑๘,๐๐๐ ชุด.....
นายการันต์ จันทรานันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยเชียงราย ยังได้กล่าวเพิ่มเติมด้วยว่า กิจกรรมที่โรงเรียนจุฬากรณราชวิทยาลัยเชียงรายได้ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ในครั้งนี้ จะเป็นกิจกรรมด้านการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม ที่จะกล่อมเกลาให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์และเห็นแก่ประโยชน์สุขของสาธารณะ อีกทั้ง ยังเป็นการสร้างความรักสามัคคีให้เกิดความผูกพันระหว่างนักเรียนและระหว่างครูกับศิษย์เพื่อให้เติบโตเป็นพลเมืองที่ดีและมีคุณภาพแก่ประเทศชาติในอนาคตอีกด้วย

ข่าวโดย : ภาณุฉัตร สวัสดิชัย ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงราย

Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3736 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738