ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 16 มกราคม 2555 / 21:45:18  
สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย จัดสัมมนาทางวิชาการที่จังหวัดเชียงใหม่ 10 - 11 กุมภาพันธ์นี้
สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย กำหนดจัดสัมมนาทางวิชาการเรื่อง "การบริหารงานพัสดุและคดีปกครอง" เพื่อเพิ่มพูนความรู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุที่จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 10 – 11 กุมภาพันธ์นี้

นายเชิดชัย มีคำ อุปนายกสมาคมคนที่ 1 สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย กำหนดจัดสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “การบริหารงานพัสดุและคดีปกครอง” ระหว่างวันที่ 10 – 11 กุมภาพันธ์ 2555 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ และผู้เกี่ยวข้อง มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการบริหารงานพัสดุ ตามระเบียบสำนัก-นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549 กรณีศึกษาที่เป็นคดีปกครองและเข้าใจกระบวนการการพิจารณาคดีในศาลปกครองกับด้านการพัสดุ การบริหารสัญญา รวมทั้งมีความเข้าใจในแนวทางปฏิบัติช่วยเหลือผู้ประกอบการ กรณีที่ประสบอุทกภัยในปี 2554 รวมถึงกฏ ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ข้อคิดเห็น ปัญหาอุปสรรค ระหว่างผู้เข้าร่วมสัมมนา
อุปนายกสมาคมคนที่ 1 สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย กล่าวเพิ่มเติมโดยเชิญชวนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และผู้สนใจ สมัครเข้ารับการอบรมโดยเสียค่าลงทะเบียนคนละ 2,500 บาท โดยชำระเงินตามแบบใบแจ้งการชำระเงินค่าลงทะเบียนผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ ชื่อบัญชี สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย เลขที่บัญชี 008-0-05793-1 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาบางกระบือ ประเภทบัญชีกระแสรายวัน ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย www.cmatthai.net หมดเขตวันที่ 31 มกราคม 2555 ซึ่งจะรับสมัครผู้เข้าร่วมสัมมนาเพียง 1,000 คนเท่านั้น

ข่าวโดย : ราตรี จักร์แก้ว
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่

Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3736 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738