ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 20 มกราคม 2555 / 14:05:53  
สำนักงานข้าราชการพลเรือน(ก.พ.) เดินสายให้ความรู้แก่ข้าราชการส่วนภูมิภาค เตรียมพร้อมก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน สำนักงานข้าราชการพลเรือน(ก.พ.) เดินสายให้ความรู้แก่ข้าราชการส่วนภูมิภาค เตรียมพร้อมก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
สำนักงานข้าราชการพลเรือน(ก.พ.) เดินสายให้ความรู้แก่ข้าราชการส่วนภูมิภาค เตรียมพร้อมก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

สำนักงานข้าราชการพลเรือน เดินสายให้ความรู้แก่ข้าราชการในส่วนภูมิภาค ภาคเหนือ ที่จังหวัดเชียงราย เตรียมเพิ่มขีดความสามารถของข้าราชการ และส่วนราชการรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558
ที่ห้องดอยตุง โรงแรมดุสิต ไอส์แลน รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย นายนนทิกร กาญจนะจิตรา เลขาธิการ ก.พ. เป็นประธานในการสัมมนา เรื่อง การพัฒนาข้าราชการไทยก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งสำนักงานข้าราชการพลเรือนจัดขึ้น เพื่อสร้างองความรู้เกี่ยวกับอาเซียนให้กับข้าราชการในส่วนภูมิภาค และรับทราบความต้องการของจังหวัดเพื่อนำมาเป็นข้อมูลประกอบการจัดทำแนวทางการสนับสนุนข้าราชการของจังหวัด
การสัมมนาฯ ในครั้งนี้มีการอภิปราบ เรื่อง ทิศทาและผลกระทบของการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 2558 จากวิทยากรที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนเป็นอย่างดี มาบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด นายอำเภอ หัวหน้าหน่วยงานทหารตำรวจที่ตั้งอยู่ในจังหวัด นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนายกเทศมนตรี ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ตาก และจังหวัดน่าน จำนวน 270 คน เข้าร่วมการสัมมนา
นอกจากนี้ ยังมีการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นของจังหวัด ซึ่งสำนักงาน ก.พ. จะนำข้อมูลมากำหนดเป็นแนวทางการสนับสนุนข้าราชการไทยให้พร้อมการให้พร้อมการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
นายนนทิกร กาญจนะจิตรา เลขาธิการ ก.พ. ได้กล่าวว่า สำนักงานข้าราชการพลเรือน ในฐานะองค์การกลางบริหารงานส่วนบุคคลของข้าราชการพลเรือนสามัญ ได้ตั้งเป้าขยายการพัฒนา และสร้างความพร้อมในเชิงกว้างและเชิงลึก โดยส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเตรียมความพร้อมของส่วนราชการ และพัฒนาบุคลากรภาคราชการให้ครอบคลุมความต้องการของราชการในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 2558 จึงได้มีการจัดการสัมมนาในครั้งนี้ โดย เชิญผู้บริหารและข้าราชการของจังหวัดตามแนวชายแดนที่มีเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านเข้าร่วมการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และหาแนวทางการพัฒนาร่วมกันต่อไปในอคตด้วย

ข่าวโดย : สุธรรม เกื่อบุญส่ง
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงราย

Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3736 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738