ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 23 มกราคม 2555 / 11:19:05  
สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดแพร่ออกประกาศขีดรายชื่อห้างหุ้นส่วนและบริษัท
ด้วยนายทะเบียนมีมูลเหตุอันสมควรเชื่อว่า ห้างหุ้นส่วนและบริษัท จำกัดบางแห่งมิได้ทำการค้าขายหรือประกอบการงานแล้ว

นายชเนรินทร์ สมินทรปัญญา ประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่ เปิดเผยว่า สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดแพร่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้มีคำสั่งสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดแพร่ ขีดชื่อห้างหุ้นส่วนและบริษัทออกจากทะเบียน จำนวน 11 แห่ง ได้แก่ หจก.สามัญนิติบุคคล แพร่มัชชการ หจก. ลองสหกิจก่อสร้าง หจก.แพร่สีน้ำธุรกิจ หจก.แพร่เกียรติภูมิ หจก.ทัศเทคโนโลยีและวัศวกรรม หจก.ริศนภา หจก.ใบธงชุมชนสอง หจก.ไทย –ไชน่า คอมมูริตี้ บริษัท ที เกียร์ จำกัด บริษัท ทีช แอนด์ ซัน กรุ๊ป จำกัด และบริษัท เอส เอ็น อาร์ กรุ๊พ จำกัด เนื่องด้วยนายทะเบียนมีมูลเหตุอันสมควรเชื่อว่าห้างหุ้นส่วนและบริษัท ดังกล่าว มิได้ทำการค้าขายหรือประกอบการงานแล้ว จึงได้มีหนังสือส่งทางไปรษณีย์ตอบรับไปยังห้างหุ้นส่วนและบริษัทเพื่อสอบถามว่ายังทำการค้าขายหรือประกอบการงานอยู่หรือไม่ ตามความในมาตรา 1273/1 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แต่ปรากฏว่ามิได้รับคำตอบหรือได้รับคำตอบว่ามิได้ทำการค้าขายหรือประกอบการงานแล้ว ดังนั้น หากห้างหุ้นส่วน ผู้เป็นหุ้นส่วน บริษัท ผู้ถือหุ้น หรือเจ้าหนี้ใด ๆ ของห้างหุ้นส่วนและบริษัท ดังกล่าว ไม่เห็นด้วยกับคำสั่งของนายทะเบียน ขอให้อุทธรณ์ หรือโต้แย้งคำสั่งต่อนายทะเบียนภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่ง โดยให้ทำเป็นหนังสือระบุข้อโต้แย้งและข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่ใช้อ้างอิงได้ประกอบการพิจารณาด้วย สั่ง ณ วันที่ 19 มกราคม 2555

ข่าวโดย : วิตต์ธาดา สุนทรภัทร์
หน่วยงาน : ส.ปชส.แพร่

Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3736 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738