ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 8 มีนาคม 2555 / 11:46:18  
จังหวัดเชียงใหม่จัดโครงการคัดเลือก "คนดีศรีเชียงใหม่" ประจำปี 2555 จังหวัดเชียงใหม่จัดโครงการคัดเลือก "คนดีศรีเชียงใหม่" ประจำปี 2555
คณะกรรมการจริยธรรมประจำจังหวัดเชียงใหม่จัดโครงการคัดเลือก "คนดีศรีเชียงใหม่" ประจำปี 2555 เพื่อยกย่องเชิดชูผู้ที่ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต มีความเสียสละ ทุ่มเทในการปฏิบัติหน้าที่และเคร่งครัดในคุณธรรมจริยธรรม

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า คณะกรรมการจริยธรรมประจำจังหวัดเชียงใหม่เห็นชอบกรอบความคิดเพื่อมุ่งส่งเสริมและยกย่องข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว ฝ่ายพลเรือนที่ประพฤติ ปฏิบัติงานเป็นแบบอย่างให้ข้าราชการอื่นได้ประพฤติปฏิบัติตามและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น ทั้งในด้านการดำรงตน การปฏิบัติตนให้เป็นที่ยอมรับกับบุคคลผู้เกี่ยวข้องทั้งในหน้าที่ราชการและสังคม กับการปฏิบัติงานที่เพียบพร้อมด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ ปรากฏชัดเจนเป็นที่ยอมรับและมีผลงานโดดเด่น เป็นประโยชน์ยิ่งกับภารกิจข้าราชการที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงผลการปฏิบัติงาน ปฏิบัติตนส่งผลกับประชาชนที่รับบริการเป็นสำคัญ ดังนั้น จึงกำหนดจัดโครงการคัดเลือก “คนดีศรีเชียงใหม่” ประจำปี 2555 ขึ้น เพื่อยกย่องเชิดชูผู้ที่ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต มีความเสียสละ ทุ่มเทในการปฏิบัติหน้าที่และเคร่งครัดในคุณธรรมจริยธรรม เป็นการเสริมสร้างปลูกฝังจิตสำนึกด้านคุณธรรมจริยธรรมให้ผู้ปฏิบัติงานมีความภาคภูมิใจและเห็นคุณค่าของการประกอบคุณงามความดี เสริมสร้างและผลักดันให้ “คนดีศรีเชียงใหม่” เป็นที่รู้จักจดจำ เป็นรางวัลที่มีความน่าเชื่อถือและเป็นที่ภาคภูมิใจของผู้ได้รับ เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมบทบาทภาคประชาชน และภาคีทางสังคมอื่น ๆ ให้ตระหนักถึงบทบาทและการมีส่วนร่วมในการป้องกันตรวจสอบและปราบปรามการทุจริต สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ว่ายังคงมีข้าราชการที่ดีทำหน้าที่ปกปักษ์รักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนจำนวนมาก รวมถึงเพื่อสร้างขวัญกำลังใจและความเชื่อมั่นว่าผู้ที่ทำความดีย่อมมีผู้เห็นคุณค่าของคุณงามความดีนั้น
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า การคัดเลือก “คนดีศรีเชียงใหม่” ประจำปี 2555 จะแบ่งเป็น 4 กลุ่ม ประกอบด้วย ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราวของหน่วยงานราชการสังกัดส่วนภูมิภาคในระดับจังหวัดและระดับอำเภอ โดยผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นคนดีศรีเชียงใหม่จะได้รับเข็ม เชิดชูเกียรติ และเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ กำหนดมอบรางวัลในวันที่ 1 ตุลาคม 2555 โดยผลที่คาดว่า จะได้รับจากการจัดโครงการคือการส่งเสริมความคิดเชิงบวก ลดอคติต่อกัน และร่วมสร้างองค์กรให้เกิดความผาสุกอย่างยั่งยืน นอกจากนั้นยังเป็นการยกย่องผู้กระทำความดีและส่งเสริมการกระทำความดีทั้งต่อตนเองและสังคมด้วย

ข่าวโดย : ราตรี จักร์แก้ว
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่

Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3736 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738