ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 2 เมษายน 2555 / 16:02:25  
รายการพิเศษ นักวิชาการจากจุฬาลงกรมหาวิทยาลัย เสนอแนวคิดแก้ปัญหามลพิษหมอกควันอย่างยั่งยืน รายการพิเศษ  นักวิชาการจากจุฬาลงกรมหาวิทยาลัย เสนอแนวคิดแก้ปัญหามลพิษหมอกควันอย่างยั่งยืน
รายการพิเศษ นักวิชาการจากจุฬาลงกรมหาวิทยาลัย เสนอแนวคิดแปรรูปชีวมวล เป็นเชื้อเพลิงแบบเม็ด เพื่อ แก้ปัญหามลพิษหมอกควันอย่างยั่งยืน

ปัญหาหมอกควันเป็นปัญหาใหญ่ของหลายจังหวัดในภาคเหนือ ขณะที่จังหวัดเชียงใหม่ได้ประกาศให้ปัญหาหมอกควันเป็นวาระแห่งจังหวัดที่สำคัญที่สุด ซึ่งทุกหน่วยงานจะต้องให้ความสำคัญเป็นลำดับแรกในการแก้ปัญหา โดยจะเกิดขึ้นในช่วงหลังฤดูการเก็บเกี่ยว ประมาณเดือนพฤศจิกายน – เดือนเมษายน ของทุกปี ซึ่งเกษตรกรจะเผา เพื่อทำลายเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร ทั้งตอข้าว ตอซังข้าวโพด เพื่อปรับสภาพพื้นที่เพาะปลูกใหม่ ภาวะหมอกควันปี 2555 วิกฤตมาก ประชาชนชาวเชียงใหม่ทั้งจังหวัด ต้องผจญกับสภาพมลพิษยาวนานร่วมเดือน ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ แม้ทุกภาคส่วนจะหาทางแก้ไข ก็ยังไม่มีทางออก ล่าสุด รองศาสตราจารย์ ดร.ธราพงษ์ วิทิตศานต์ อาจารย์ประจำภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย กล่าวถึงโครงการส่งเสริมศักยภาพการใช้ชีวภาพและชีวมวลในการผลิตเชื้อเพลิงและเคมีภัณฑ์เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการผลิตเชิงอุตสาหกรรมและเพื่อการส่งออก เทคโนโลยีที่ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ซึ่งเป็นโครงการที่มีแนวความคิดที่จะเอาชีวมวลทุกประเภท ทั้งของเหลือทิ้งทางการเกษตร ขยะชุมชน มาคัดแยก และแปรรูป สิ่งที่ได้ คือ เชื้อเพลิงแข็งแบบเม็ด ซึ่งน่าจะเป็นอีกทางออกหนึ่งเพื่อแก้ปัญหาเรื้อรังที่เกิดขึ้น เสียงรองศาสตราจารย์ ดร.ธราพงษ์ วิทิตศานต์ เริ่มต้นที่ จบที่ โครงการดังกล่าว มีการนำเสนอต่อรัฐบาล ซึ่งคาดว่าจะช่วยในการกำจัดต้นตอการเกิดปัญหาหมอกควันได้โดยตรง ซึ่งต้องอาศัยงบประมาณสนับสนุน รับซื้อวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร เพื่อเข้าสู่กระบวนการแปรรูปเป็นพลังงานเชื้อเพลิงแข็งแบบเม็ด เสียงรองศาสตราจารย์ ดร.ธราพงษ์ วิทิตศานต์ เริ่มต้นที่ จบที่ โครงการดังกล่าว น่าจะเป็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ให้กับปัญหามลพิษหมอกควันที่เกิดขึ้นในภาคเหนือ ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน เศรษฐกิจการท่องเที่ยว นอกจากจะแก้ปัญหาดังกล่าวแล้ว ยังสามารถผลิตพลังงานใช้เอง ลดการนำเข้าพลังงานจากต่างประเทศ อันเป็นการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน

ข่าวโดย : กนกรัตน์ ปัญญา
หน่วยงาน : สวท.เชียงใหม่

Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3736 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738