ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 25 เมษายน 2555 / 11:41:23  
จัดประกวดวรรณกรรมเรื่องสั้นและบทกวีการเมืองชิงรางวัลพานแว่นฟ้า เป็นปีที่ 11
คณะกรรมการรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2555จัดประกวดวรรณกรรมเรื่องสั้นและบทกวีการเมืองชิงรางวัลพานแว่นฟ้า เป็นปีที่ 11 ส่งผลงานภายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2555

นายพิทูร พุ่มหิรัญ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฏร ในฐานะประธานคณะกรรมการรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2555 เปิดเผยว่า สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฏรร่วมกับสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2555 จัดประกวดวรรณกรรมเรื่องสั้น และบทกวีการเมือง ชิงรางวัลพานแว่นฟ้า เป็นปีที่ 11 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้เสรีภาพทางการเมือง ใช้ศิลปะถ่ายทอดความรู้สะท้อนภาพการเมืองและสังคม ตลอดจนสืบสานสร้างสรรค์วรรณกรรมการเมืองให้มีส่วนปลุกจิตสำนักประชาธิปไตย ในการสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สำหรับผู้สนใจและประชาชน ส่งผลงานเข้าประกวดเป็นวรรณกรรมประเภทเรื่องสั้น ต้นฉบับผลงานเป็นภาษาไทยและพิมพ์ในกระดาษเอ.4 จำนวนไม่เกิน 10 หน้า ส่วนผลงานวรรณกรรมประเภทบทกวี เป็นฉันทลักษณ์แบบแผน ขนาดความยาว 6-12 บท หรือเป็นบทกวีรูปแบบกลอนเปล่า หรือรูปแบบคำประพันธ์ที่ทำขึ้นใหม่ ความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ เอ.4 ถ้าพิมพ์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ตัวอักษรขนาด 16 ตัวพิมพ์ หากเขียนด้วยลายมือให้เขียนตัวบรรจง ตามหลักเกณฑ์จะต้องมีเนื้อหาสาระเป็นไปตามวัตถุประสงค์ มีความคิดสร้างสรรค์ มีอรรถรส ชวนอ่าน ด้วยคุณค่าในเชิงวรรณศิลป์ สำนวนภาษาถูกต้องเหมาะสม มีองค์รวมของความเป็นวรรณกรรม ชิงรางวัล มีรางวัลชนะเลิศ ได้รับโล่เกียรติยศ พร้อมเกียรติบัตร และ เงินรางวัล 50,000 บาท, รางวัลรองชนะเลิศ ได้รับโล่เกียรติยศ พร้อมเกียรติบัตร และเงินรางวัล 30,000 บาท และรางวัลชมเชย มี 10 รางวัลได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัลละ 10,000 บาทขอให้ส่งผลงานได้ที่ กลุ่มงานเผยแพร่ประชาธิปไตยและกิจกรรม สภาผู้แทนราษฏร สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฏร ถนนอู่ทอง เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 22 พฤษภาคม 2555 และจะประกาศผลการตัดสินในวันที่ 31 สิงหาคม 2555 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 02- 2442515-8 ที่เว็บไซต์ WWW.parliament.go.th.. ....................... สมชาย ข่าว สวท.เชียงราย

ข่าวโดย : สมชาย เกิงฝาก
หน่วยงาน : สวท.เชียงราย

Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3736 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738