ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 19 พฤษภาคม 2555 / 15:53:12  
พัฒนาชุมชน เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา(อสพ.) ประจำปี 2555
กรมการพัฒนาชุมชน เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา(อสพ.) รุ่นที่ 65 ประจำปี 2555 เพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา(อสพ.)

นางสาวศศิธร อินทกุล พัฒนาการจังหวัดแพร่ เปิดเผยว่า กรมการพัฒนาชุมชน เปิดรับสมัครคัดเลือกผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าขึ้นไป อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร วันที่ 31 พฤษภาคม 2555 สถานภาพโสด มีภูมิลำเนาอยู่นอกเขตเทศบาลเมือง หรือนอกเขตเทศบาลนคร และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านไม่น้อยกว่าสามเดือนนับถึงวันปิดรับสมัคร และเป็นผู้ที่ไม่เคยดำรงตำแหน่งอาสาพัฒนา(อสพ.) เพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา(อสพ.) รุ่นที่ 65 ประจำปี 2555 จำนวน 200 คน ให้ปฏิบัติงานในพื้นที่ภูมิภาคบ้านเกิด ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2556 เป็นระยะเวลา 1 ปี
ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัคร พร้อมเอกสารประกอบ ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด หรือทางเว็บไซด์กรมพัฒนาชุมชน สมัครด้วยตนเองในวันเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2555 ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดที่เป็นภูมิลำเนาปัจจุบัน โดยมีการสอบภาคความรู้ความสามารถ และสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง หรือสอบถามรายละเอียดที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด โทรศัพท์หมายเลข 054-511-243

ข่าวโดย : พิรุณพร แสงสร้อย ทีมข่าว สวท.แพร่
หน่วยงาน : สวท.แพร่

Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3736 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738