ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 21 พฤษภาคม 2555 / 14:15:58  
กรมการพัฒนาชุมชนรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 65 ประจำปี 2555 กรมการพัฒนาชุมชนรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 65 ประจำปี 2555
กรมการพัฒนาชุมชน ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 65 ประจำปี 2555 จำนวน 200 คน โดยให้ปฏิบัติงานในพื้นที่ภูมิลำเนาภูมิภาคบ้านเกิด ผู้สนใจสมัครได้จนถึงสิ้นเดือนนี้

นายวรการ ยกยิ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า กรมการพัฒนาชุมชน เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 65 ประจำปี 2555 จำนวน 200 คน โดยให้ปฏิบัติงานในพื้นที่ภูมิลำเนาภูมิภาคบ้านเกิด ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2555 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2556 ทั้งนี้เพื่อให้ผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ได้มีความรู้ ความสามารถพัฒนาบ้านเกิด ได้ทำงานด้านการพัฒนาให้กับชุมชน และเพื่อสร้างจิตสำนึกของอาสามัครให้เกิดความรับผิดชอบต่อชุมชน รวมทั้งได้พัฒนาตนเองสู่การเป็นนักพัฒนาภาคประชาชน หรือผู้นำชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในโอกาสต่อไป ซึ่งถือเป็นการคืนบัณฑิตสู่ชุมชนท้องถิ่น โดยยกเว้นผู้ที่มีภูมิลำเนาในเขตเทศบาลเมืองหรือเทศบาลนคร สำหรับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าปฏิบัติหน้าที่เป็นอาสาสมัคร (อสพ.) จะได้รับค่าตอบแทนเหมาจ่ายรายเดือนในอัตราค่าตอบแทนเท่ากับข้าราชการขั้นต่ำชั่วคราวตำแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ
ผู้สนใจ ติดต่อสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 65 ประจำปี 2555 ได้ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2555 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0-5311-2647-8 ต่อ 31-32

ข่าวโดย : ราตรี จักร์แก้ว
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่

Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3736 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738