ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 1 มิถุนายน 2555 / 16:10:12  
ตราสัญลักษณ์ 10 ปี TO BE NUMBER ONE สามารถดาวโหลด ได้ที่ www.tobenumber1.net
โครงการTO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี ได้จัดทำตราสัญลักษณ์ (LOGO) 10 ปี TO BE NUMBER ONE ขึ้น เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการจัดกิจกรรม

นางสาวพิมพ์พิศา พจนานุรัตน์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย ได้รับแจ้งว่า โครงการTO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี ได้ประสานเชิญชวนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองฯ ในโอกาสครบรอบ 10 ปี โครงการ TO BE NUMBER ONE โดยกรมสุขภาพจิตในฐานะเลขานุการโครงการ ได้จัดทำตราสัญลักษณ์ (LOGO) 10 ปี TO BE NUMBER ONE ขึ้น เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการจัดกิจกรรม TO BE NUMBER ONE ในปี 2555 สามารถ download ได้ที่ www.tobenumber1.net ใ
นการนี้ จังหวัดเชียงราย ขอแจ้งให้หน่วยงานใดที่มีแผนจัดกิจกรรม เพื่อร่วมเฉลิมฉลองฯ ในพื้นที่ ซึ่งไม่ใช่การเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการฯที่ส่วนกลางจัดขึ้น ขอให้แจ้งรูปแบบ และผลการดำเนินงานให้ทางจังหวัดทราบ ผ่านฝ่ายเลขานุการโครงการ (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย โทรศัพท์ 053 – 910 345) เพื่อรายงานให้กรมสุขภาพจิตทราบ เพื่อร่วมดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์และนำความกราบทูลรายงานองค์ประธานฯ ทรงทราบต่อไป .....................

ข่าวโดย : เนตรนิล เกิงฝาก
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงราย

Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3736 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738