ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 3 กรกฎาคม 2555 / 17:08:52  
สมาคมส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติคัดเลือก "แม่ดีเป็นศรีของชาติ" เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
สมาคมส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติ จัดให้มีการคัดเลือกสรรหา "แม่ดีเป็นศรีของชาติ" ประจำปี ๒๔๔๔ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ผู้สนใจส่งเรื่องของแม่ที่สมควรยกย่อง ภายในวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ซึ่งควรต้องมีคุณสมบัติ ๕ ประการ เป็นแม่ที่ดี ด้วยความยาวไม่เกิน ๕ หน้ากระดาษเอ ๔ พร้อมผลงาน ๒ ชุด

นายสมพร เทพสิทธา นายกสมาคมส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติแจ้งเรืองการประชาสัมพันธ์เชิญชวนกับประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอนว่า เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา ๘๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ สภายุวพุทธิกสมาคมแห่งชาติในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับสมาคมส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติจะจัดให้มีการคัดเลือก “แม่ดีเป็นศรีของชาติ” เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โดยผู้ที่จะได้รับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติ เป็นแม่ที่มีอายุ ๕๐ ปีขึ้นไป ยังมีชีวิตอยู่ เป็นผู้อยู่ในศีลธรรม มีวัฒนธรรมอันดีงาม ประกอบสัมมาอาชีพ ดูแลอบรมลูกด้วยความรัก ความเมตตา ความเอาใจใส่ ลูกทุกคนเป็นคนดี มีความประพฤติเรียบร้อย อยู่ในศีลธรรมอันดี บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม และมีความจงรักภักดีต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
นางอ่อนศรี ศรีอัมพร ประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้รายละเอียดในการส่งเรื่องของแม่ที่สมควรยกย่อเป็นแม่ดีเป็นศรีของชาติ ว่าอาจเป็นเรื่องของแม่ของตนเองหรือเรื่องของตนเอง โดยต้องเป็นเรื่องจริง มีบุคคลอ้างอิงได้ พิมพ์หรือเขียนตัวบรรจง ความยาวไม่เกิน ๕ หน้ากระดาษเอ ๔ พร้อมผลงานจำนวน ๒ ชุด ภายในวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ส่งไปที่ สมาคมส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติ เลขที่ ๕๘ ซอยศุภราช 1 ถนนพหลโยธิน๘ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ สามารถติดต่อสอบถามได้ โทรศัพท์ ๐๒ – ๒๗๒๖๔๕๒

ข่าวโดย : ทีมข่าว ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
หน่วยงาน : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน

Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3736 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738