ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 30 กรกฎาคม 2555 / 15:07:57  
ทหารจังหวัดน่าน ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ทหารจังหวัดน่าน ร่วมกับประชาชนในพื้นที่อำเภอเวียงสา ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2555 เพื่อพลิกฟื้นผืนป่ากลับสู่ธรรมชาติ ตามโครงการปลูกป่า 800 ล้านกล้า 80 พรรษา มหาราชินี

กองพันทหารม้าที่ 10 ร่วมกับอำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ นำโดย พ.ท.นิรันดร์ ทิพย์กาญจนกุล ผู้บังคับการกองพันทหารม้าที่ 10 พร้อมกำลังพล และประชาชนในพื้นที่ ร่วมปลูกป่า ณ บริเวณพื้นที่ป่าชุมชนตำบลแม่สา อ.เวียงสา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2555 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเจริญพระชนมพรรษา 60 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2555 โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ มีประชาชนทุกภาคส่วน จาก 7 หมู่บ้าน ของตำบลแม่สา คณะครู-นักเรียน โรงเรียนบ้านวัวแดง และโรงเรียนแม่สาวิทยาคาร มาร่วมปลูกต้นไม้ จำนวน 12,000 ต้น ในพื้นที่ปลูกป่า 80 ไร่ เพื่อผลิกฟื้นคืนผืนป่ากลับสู่ธรรมชาติ ตามโครงการปลูกป่า 800 ล้านกล้า 80 พรรษา มหาราชินี
จากเหตุอุทกภัย เมื่อปีที่ผ่านมา 2554 จังหวัดน่านและพื้นที่ตอนกลางของไทยได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม น้ำป่าไหลหลาก ทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึงปัญหาความเสื่อมของทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ถูกโค่นตัดและลำลายลงไปเป็นจำนวนมาก ถูกบุกรุกเพื่อทำไร่เลื่อนลอยในพื้นที่ต้นน้ำ อันเป็นสาเหตุที่ส่งผลให้เกิดปัญหาอุทกภัยและปัญหาภัยแล้ง ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ ฝนฟ้าไม่ตกต้องตามฤดูกาล ดังนั้นทุกฝ่ายต้องให้ความสำคัญและเร่งแก้ปัญหา เพื่อให้ผืนป่าได้มีการกักเก็บน้ำตามธรรมชาติ กลับมาอุดมดังเดิม เป็นการแก้ปัญหาให้ตรงจุด สนองงานตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

ข่าวโดย : ปาริฉัตร์ สองสียนต์ / ข่าว สวท.น่าน
หน่วยงาน : สวท.น่าน

Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3736 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738