ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 17 สิงหาคม 2555 / 18:02:13  
กสจ. สัญจร พบสมาชิกลูกจ้างประจำส่วนราชการ ภาคเหนือ สร้างความเชื่อมั่นกองทุนฯ พร้อมแจงสิทธิประโยชน์ กสจ. สัญจร พบสมาชิกลูกจ้างประจำส่วนราชการ ภาคเหนือ สร้างความเชื่อมั่นกองทุนฯ พร้อมแจงสิทธิประโยชน์
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการซึ่งจดทะเบียนแล้ว จัด กสจ. สัญจร พบสมาชิกลูกจ้างประจำส่วนราชการ ภาคเหนือ เพื่อชี้แจงข้อมูลสวัสดิการ สิทธิประโยชน์ และผลการดำเนินงานของกองทุน

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการซึ่งจดทะเบียนแล้ว หรือ กสจ. จัดประชุมสัมมนาประชาสัมพันธ์ กสจ. พบสมาชิกจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดใกล้เคียงอีก 3 จังหวัด คือ ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน ณ อาคารศูนย์ประชุมนานาชาติชั้น 3 โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อชี้แจงข้อมูลด้านสวัสดิการ พร้อมสิทธิประโยชน์แก่สมาชิก และผลการดำเนินงานของกองทุน โดยมี นายวรการ ยกยิ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน
นายดนุพงษ์ สาเขตร์ ประธานอนุกรรมการสมาชิกสัมพันธ์กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการซึ่งจดทะเบียนแล้ว การจัดสัมมนาครั้งนี้ ได้กล่าวถึงเป้าหมายหลักของกองทุนว่า “กสจ. จัดตั้งขึ้นตาม มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2539 ที่มอบหมายให้กระทรวงการคลังดำเนินการ จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ซึ่งกระทรวงการคลัง โดยกรมบัญชีกลางได้ดำเนินการจดทะเบียนนิติบุคคล จัดตั้งกองทุน เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2540 เพื่อเป็นสวัสดิการแก่ลูกจ้างประจำของส่วนราชการที่เป็นสมาชิก กสจ. ให้มีเงินออมไว้ใช้เมื่อเกษียณอายุ สร้างหลักประกันให้แก่ครอบครัว เมื่อสมาชิกพ้นวันทำงาน หรือ เสียชีวิต ข้อบังคับ กสจ. กำหนดให้สมาชิกส่งเงินสะสมเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 3 ของค่าจ้าง และส่วนราชการส่งเงินสมทบเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 3 ของค่าจ้างเป็นประจำทุกเดือน
ปัจจุบัน กสจ. มีคณะกรรมการบริหารและกำกับดูแลกองทุน จำนวน 15 คน ประกอบด้วย ผู้แทนกรมบัญชีกลาง 1 คน ผู้แทนสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 1 คน ผู้แทนสำนักงบประมาณ 1 คน ผู้แทนส่วนราชการอื่นอีก 5 คน และผู้แทนสมาชิกซึ่งปฏิบัติราชการมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี จำนวน 7 คนเป็นกรรมการ โดยผลการดำเนินงานของกองทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 มีสินทรัพย์สุทธิทั้งสิ้นกว่า 1.6 หมื่นล้านบาท มีสมาชิกทั่วประเทศกว่า 1.3 แสนราย กว่า 2.6 พันแห่ง

ข่าวโดย : กนกรัตน์ ปัญญา
หน่วยงาน : สวท.เชียงใหม่

Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3736 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738