ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 7 กันยายน 2555 / 15:17:07  
จังหวัดพะเยา จัดการแข่งขันทักษะวิชาการและวิชาชีพนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2555 จังหวัดพะเยา จัดการแข่งขันทักษะวิชาการและวิชาชีพนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2555
จังหวัดพะเยา จัดการแข่งขันทักษะวิชาการและวิชาชีพนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2555 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนที่มีความสามารถได้มีโอกาสแสดงผลงานและความสามารถของตนเอง

เช้าวันนี้ (7 ก.ย.55) ที่หอประชุมโรงเรียนพะเยาพิทยาคม นายไมตรี อินทุสุต ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดการแข่งขันทักษะวิชาการและวิชาชีพนักเรียน และการแสดงผลงานของครูกลุ่มโรงเรียนมัธยมจังหวัดพะเยา ประจำปีการศึกษา 2555 ระหว่างวันที่ 6-8 กันยายน 2555 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนที่มีความสามารถทางวิชาการและวิชาชีพได้มีโอกาสแสดงผลงานและความสามารถของตนเอง รวมถึงคัดเลือกครูและนักเรียนที่มีผลงานดีเด่นไปแข่งขันในระดับภาคและประเทศ โดยมี ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 , ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา สังกัดเทศบาลเมืองพะเยา โรงเรียนเอกชน และโรงเรียนพระปริยัติธรรม, คณะครู นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม
นายศรีวรรณ ปินใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนพะเยาพิทยาคม กล่าวว่า การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามเจตนารมณ์และบทบัญญัติแห่ง พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม 2545 ได้มุ่งเน้นให้มีการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้ได้มาตรฐานและสามารถเทียบเคียงได้กับมาตรฐานสากล และกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพของนักเรียน รวมถึงการแสดงผลงานของครู จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยกระตุ้นให้เกิดการขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย จำนวน 9 กลุ่มสาระการเรียนรู้ การแสดงผลงานของครู อาทิเช่น การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา และการประเมินผลงานยอดเยี่ยมเพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ต่อไป

ข่าวโดย : ประมวล อุปกิจ
หน่วยงาน : สวท.พะเยา

Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3736 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738