ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 2 ตุลาคม 2555 / 17:51:54  
กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กว่า 700 คนในจังหวัดเชียงใหม่รวมตัวยื่นหนังสือคัดค้านการแก้ไข พรบ.ปกครองท้องที่ ประเด็นวาระการดำรงตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กว่า 700 คนในจังหวัดเชียงใหม่รวมตัวยื่นหนังสือคัดค้านการแก้ไข พรบ.ปกครองท้องที่ ประเด็นวาระการดำรงตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กว่า 700 คนในจังหวัดเชียงใหม่รวมตัวยื่นหนังสือคัดค้านการแก้ไขพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ ประเด็นวาระการดำรงตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้านจากเดิมถึง 60 ปี เป็นคราวละ 5 ปี

ตัวแทนสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดเชียงใหม่กว่า 700 คน นำโดยนายอธิวัฒน์ กาดกิตติ์ธนพงศ์ นายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดเชียงใหม่ รวมตัวที่ด้านหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี ผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่หรือผู้แทน เรื่องขอคัดค้านการแก้ไขพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ ประเด็นวาระการดำรงตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน โดยสาระสำคัญคือประเด็นการแก้ไขวาระการดำรงตำแหน่งของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จากเดิมที่จะหมดวาระเมื่ออายุ 60 ปีเป็น ให้มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 5 ปี และการเข้าสู่ตำแหน่งจากเดิมเลือกกันเองในหมู่บ้านเป็นให้นายอำเภอจัดให้การเลือกกำนันโดยรับสมัครจากผู้ใหญ่บ้านในตำบลและให้ราษฎรในตำบลนั้นลงคะแนนเลือก ทั้งนี้จากการหารือกับชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน 17 จังหวัดภาคเหนือ มีความเห็นร่วมกันว่าทั้งสองประเด็นดังกล่าวไม่ส่งผลดีต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เนื่องจากตำแหน่งดังกล่าวไม่ใช่นักการเมือง ไม่ควรมีการเลือกตั้งเปลี่ยนแปลงบ่อย อันจะนำไปสู่ความแตกแยกของคนในชุมชน โดยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ไม่เลือกข้าง มีหน้าที่เสนอความต้องการของประชาชนสู่ภาครัฐ ประกอบกับมีพระราชบัญญัติประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้านทุก 5 ปี ซึ่งจะเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่ 6 เมษายน 2556 เป็นต้นไป ซึ่งน่าจะเพียงพอต่อการนำผู้ไม่ผ่านเกณฑ์ออกจากตำแหน่งได้ ที่ผ่านมาได้เคยมีประชาชนในพื้นที่เข้าชื่อเพื่อถอดถอนกำนัน ผู้ใหญ่บ้านออกจากตำแหน่งทั่วประเทศแล้วกว่าพันคน จึงเห็นควรให้นายกรัฐมนตรีทบทวนใหม่ด้วย
ในการมาชุมนุมดังกล่าวมีนายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ลงมารับหนังสือและจะนำเสนอหน่วยงานที่รับผิดชอบตามความต้องการของผู้ชุมนุมต่อไป

ข่าวโดย : ธนวันต์ -กนกรัตน์ สวท.เชียงใหม่
หน่วยงาน : สวท.เชียงใหม่

Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3736 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738