ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 5 ตุลาคม 2555 / 10:19:18  
กสทช. ประกาศเพิกถอนสิทธิวิทยุชุมชน ฯ ๗๐๐ สถานี ทั่วประเทศ กสทช. ประกาศเพิกถอนสิทธิวิทยุชุมชน ฯ ๗๐๐ สถานี ทั่วประเทศ
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ประกาศรายชื่อวิทยุชุมชนที่ถูกเพิกถอนสิทธิการเป็นผู้ทดลองออกอากาศในลักษณะชั่วคราว จำนวน ๗๐๐ สถานี ทั่วประเทศ

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) ได้มีมติ กสท. ในคราวประชุมครั้งที่ ๓๗/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๕ และในคราวประชุมครั้งที่ ๓๘/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๕ เห็นชอบให้สำนักงาน กสทช. นำรายชื่อวิทยุกระจายเสียงที่ถูกเพิกถอนสิทธิการเป็นผู้ทดลองออกอากาศในลักษณะชั่วคราว (วิทยุกระจายเสียงชุมชน) จำนวน ๗๐๐ สถานี ทั่วประเทศ ประกอบด้วย สถานีที่มิได้เข้าแสดงตนเพื่อขยายระยะเวลาทดลองออกอากาศในลักษณะชั่วคราว ๓๐๐ วัน ภายในระยะเวลาที่กำหนด ๖๗๓ สถานี , สถานีที่ยื่นหนังสือขอยกเลิกการประกอบกิจการ จำนวน ๒๔ สถานี และสถานีที่มีข้อมูลซ้ำซ้อนกับสถานีที่ได้รับสิทธิทดลองออกอากาศอยู่ก่อนแล้ว ๓ สถานี สิ้นสุดการเป็นผู้ทดลองออกอากาศในลักษณะชั่วคราว นับตั้งแต่วันที่ กสท. มีมติเมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๕ เป็นต้นไป โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่ สำนักงาน กสทช. ส่วนกลาง และ กสทช. ส่วนภูมิภาค ทั้ง ๑๔ เขต หรือที่ www.nbtc.go.th
สำหรับในพื้นที่จังหวัดลำพูน มีสถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชนที่สิ้นสุดการเป็นผู้ทดลองออกอากาศในลักษณะชั่วคราว จำนวน ๗ แห่ง ประกอบด้วย สถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชนสื่อมวลชนสัมพันธ์ , สถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชนวิสาหกิจจังหวัดลำพูน , สถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชนวิทยุอารมณ์ดี , สถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชนเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ R-RADIO , สถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชนตำบลต้นธง , สถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชนดอยหลังถ้ำ และสถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชนข่าวชาวบ้าน

ข่าวโดย : ศักดิ์สิทธิ์ กิตินันทน์
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำพูน

Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3736 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738