ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 5 ตุลาคม 2555 / 14:44:10  
เกษตรจังหวัดแพร่ เร่งจัดตั้งศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช)ทุกตำบล ขับเคลื่อนงานเกษตร
สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่ เร่งจัดตั้งศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) ในพื้นที่ทุกตำบลของจังหวัดแพร่ ในปีงบประมาณ 2556 เพื่อใช้เป็นกลไกในการขับเคลื่อนมาตรการในการจัดการศัตรูพืชของชุมชน

ว่าที่ ร.ต.สมสวย ปัญญาสิทธิ์ เกษตรจังหวัดแพร่ เปิดเผยว่า จากการติดตามงานของกลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่ พบว่า ปัจจุบันเกษตรกรเริ่มมีการตื่นตัวและสนใจเรื่องการบริหารจัดการศัตรูพืชมากขึ้น และเห็นประโยชน์จากการที่มีการจัดตั้งศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนของตำบลอื่นๆ เนื่องจากทำให้ทราบข้อมูลสถานการณ์การระบาดของศัตรูพืชอย่างสม่ำเสมอตลอดฤดูกาลผลิต มีการประกาศเตือนภัย สามารถป้องกันกำจัดศัตรูพืชได้ล่วงหน้า เป็นการป้องกันไม่ให้พืชได้รับความเสียหายจากการระบาดของโรคแมลงระบาดในพื้นที่ อีกทั้งยังเป็นศูนย์รวมในการถ่ายทอดและเรียนรู้เทคโนโลยีด้วยการปฏิบัติจริง มีการขยายเชื้อราบิวเวอร์เรียใช้ในการป้องกันกำจัดแมลงทดแทนการใช้สารเคมี และสามารถลดต้นทุนการผลิตได้ตลอดจนมีความปลอดภัยต่อผู้ผลิต ผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม
ดังนั้น ในปีงบประมาณ 2556 สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่ ได้ให้ความสำคัญในเรื่องการบริหารจัดการศัตรูพืช จึงประกาศเป็นนโยบายหนึ่งให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรที่รับผิดชอบตำบล จัดตั้งศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนทุกตำบล และสร้างเป็นเครือข่ายเชื่อมโยงกัน โดยจะได้มีการชี้แจงทำความเข้าใจให้แก่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรทุกระดับได้ทราบ ถึงขั้นตอนแนวทางการดำเนินงานที่จะนำไปสู่การปฏิบัติในแนวทางเดียวกันต่อไป พร้อมทั้งจะได้ประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ อปท.ร่วมบูรณาการในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรได้ใช้ประโยชน์สูงสุด เพื่อให้ชุมชนเข้มแข็งและสามารถจัดการศัตรูพืชได้ด้วยตนเอง

ข่าวโดย : เอนก จินดาหลวง ทีมข่าว สวท.แพร่
หน่วยงาน : สวท.แพร่

Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3736 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738