ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 5 ตุลาคม 2555 / 23:44:32  
กสทช.ประกาศชื่อ 19 สถานีวิทยุชุมชนในเชียงใหม่ที่ถูกเพิกถอนสิทธิทดลองออกอากาศ กสทช.ประกาศชื่อ 19 สถานีวิทยุชุมชนในเชียงใหม่ที่ถูกเพิกถอนสิทธิทดลองออกอากาศ
กสทช.ประกาศชื่อ 19 สถานีวิทยุชุมชนในเชียงใหม่ที่ถูกเพิกถอนสิทธิทดลองออกอากาศ จากทั้งหมด 700 สถานีทั่วประเทศ

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. เปิดเผยว่า คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) ได้มีมติ ในคราวการประชุมครั้งที่ 37/2555 เมื่อวันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2555 และในคราวการประชุมครั้งที่ 38/2555 เมื่อวันจันทร์ที่ 17 กันยายน 2555 เห็นชอบให้สำนักงาน กสทช. นำรายชื่อสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ถูกเพิกถอนสิทธิการเป็นผู้ทดลองออกอากาศในลักษณะชั่วคราว (วิทยุกระจายเสียงชุมชน) ประกาศในหนังสือพิมพ์ ตามมาตรา 73 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 เป็นระยะเวลา 3 วัน โดยมีสาระสำคัญว่า “คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) โดยคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) มีมติให้สถานีวิทยุกระจายเสียงซึ่งเป็นผู้ทดลองออกอากาศในลักษณะชั่วคราว ที่มิได้เข้าแสดงตนเพื่อขยายระยะเวลาทดลองออกอากาศในลักษณะชั่วคราว 300 วัน ภายในระยะเวลาที่กำหนด สิ้นสุดการเป็นผู้ทดลองออกอากาศในลักษณะชั่วคราว นับแต่วันที่ กสท.มีมติ เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2555 จำนวน 700 สถานี โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่ www.nbtc.go.th หรือ สำนักงาน กสทช.ส่วนกลาง และ สำนักงาน กสทช.ภูมิภาค (14 เขต)” นอกจากนั้นยังได้ส่งให้สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดทุกจังหวัดติดประกาศรายชื่อสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ถูกเพิกถอนสิทธิการเป็นผู้ทดลองออกอากาศในลักษณะชั่วคราว (วิทยุกระจายเสียงชุมชน) จำนวน 700 สถานี เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเป็นการสาธารณะต่อไป
เลขาธิการ กสทช. กล่าวว่า ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ มีสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ถูกเพิกถอนสิทธิการเป็นผู้ทดลองออกอากาศในลักษณะชั่วคราว (วิทยุกระจายเสียงชุมชน) จำนวน 19 สถานี ประกอบด้วย สถานีวิทยุอุดมการณ์สานฝันเพื่อบ้านเกิด, สื่อมวลชนเชียงใหม่, สิฬิภูมิ เรดิโอ, วิทยุ FM 96.75 ชุมชนแม่แตง, วัดพระธาตุดอยสุเทพ, วัฒนธรรมล้านนา, โรงเรียนพิงค์พระนครพาณิชยการและเทคโนโลยี, ฝางรักคุณ, บ้านป่าเหมือด, นัมเบอร์วัน, ตำบลฟ้าฮ่าม, ชุมชนสัมพันธ์, ชุมชนบ้านโป่ง, ชมรมคนรักฝาง, คนเหนือเขื่อน, คนรู้ใจสารภี, T.I.T.S Radio, MAP Radio FM 99 MHz. และ คนรักครอบครัว ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ ได้อีกทางหนึ่งด้วย

ข่าวโดย : ราตรี จักร์แก้ว
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่

Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3736 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738