ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 9 ตุลาคม 2555 / 11:12:14  
นโยบายการเอาชนะยาเสพติด ปี 2556 เตรียมเสนอกลยุทธ์ เพิ่ม 3 ลด 2 นโยบายการเอาชนะยาเสพติด ปี 2556 เตรียมเสนอกลยุทธ์ เพิ่ม 3 ลด 2
ยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ปี 2556 จะประกาศให้เป็นปีของการลดปัญหายาเสพติด ภายใต้นโยบาย สังคม ประชาชนปลอดภัย ไร้ภัยยาเสพติด โดยมีกลยุทธ์ เพิ่ม 3 ลด 2 ใน 5 ประการ

นายชเนรินทร์ สมินทรปัญญา ประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่กล่าวว่า ในปี 2555 รัฐบาลได้กำหนดให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นนโยบายเร่งด่วน และเป็นวาระแห่งชาติ ที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันแก้ไขปัญหายาเสพติดให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย โดยใช้ยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ด้วยกลยุทธ์ 7 แผน 4 ปรับ 3 หลัก 6 เร่ง ทำให้สามารถควบคุมปัญหายาเสพติดไม่ให้ขยายตัวต่อไปนั้น เพื่อให้การทำงานภายใต้ยุทธศาสตร์ดังกล่าว มีความต่อเนื่อง สามารถควบคุมปัญหาที่ได้ดำเนินการแล้ว และแก้ไขปัญหาที่ยังคงเหลืออยู่ ในปี 2556 จะประกาศให้เป็นปีของการลดปัญหายาเสพติด มิให้ส่งผลกระทบต่อชีวิตและความปลอดภัยของประชาชนอย่างเด็ดขาด ภายใต้นโยบาย สังคม ประชาชนปลอดภัย ไร้ภัยยาเสพติด โดยมีกลยุทธ์และเป้าหมาย ลดปัญหา สร้างความยั่งยืน เพิ่ม 3 ลด 2 ใน 5 ประการ คือ ส่งเสริมนโยบายวาระภูมิภาค เพื่อการสกัดกั้นยาเสพติด เสริมความเข้มแข็งให้กับทุกหมู่บ้าน/ชุมชนทั่วประเทศ ป้องกัน เพื่อตัดวงจรมิให้มีผู้เสพหรือผู้ค้ารายใหม่ ลดจำนวนผู้เสพยาเสพติดในประเทศ และลดปัญหาการค้าและแพร่ระบาด โดยมีแนวทางการดำเนินงานที่สำคัญ 7 แผน ประกอบด้วย แผนการสร้างพลังสังคมและพลังชุมชนเอาชนะยาเสพติด โดยการเสริมความเข้มแข็งให้กับทุกหมู่บ้านและชุมชนทั่งประเทศ ทั้ง 80,000 แห่ง แผนการแก้ไขปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด โดยลดจำนวนผู้เสพยาเสพติดในประเทศ แผนการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด โดยป้องกัน เพื่อตัดวงจรมิให้มีผู้เสพหรือผู้ค้ารายใหม่ แผนการปราบปรามยาเสพติดและบังคับใช้กฎหมาย โดยลดปัญหาการค้าและแพร่ระบาด แผนความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยเน้นนโยบายวาระภูมิภาค เพื่อการสกัดกั้นยาเสพติดซึ่งเป็นนโยบายเชิงรุกระหว่างประเทศ แผนการสกัดกั้นยาเสพติด ด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพ ความเข้มแข็งของการสัดกั้นตามแนวชายแดน ด่านตรวจจุดตรวจต่างๆ แผนการบริหารจัดการ โดยเน้นการจัดระบบการบริหารจัดการให้เกิดเอกภาพ และการแก้ไขปัญหาในพื้นที่เฉพาะ/มาตรการพิเศษ โดยเฉพาะกรุงเทพมหานคร ตลอดจน 3 จังหวัดชายแดนภาคเหนือตอนบน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาไอซ์ ฉัตรชัย พวงขจร / ข่าว /พิมพ์

ข่าวโดย : ฉัตรชัย พวงขจร
หน่วยงาน : ส.ปชส.แพร่

Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3736 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738