ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 23 ตุลาคม 2555 / 13:24:55  
สรรพากรพื้นที่ลำพูนเตือนผู้ประกอบการขายบุหรี่ซิกาแรต หรือบุหรี่ไทย เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2555 เป็นต้นไป สรรพากรพื้นที่ลำพูนเตือนผู้ประกอบการขายบุหรี่ซิกาแรต หรือบุหรี่ไทย เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2555 เป็นต้นไป
สรรพากรพื้นที่ลำพูนเตือนผู้ประกอบการขายบุหรี่ซิกาแรต หรือบุหรี่ไทย เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2555 เป็นต้นไป

นางสาวประภัสสร กฤติยาภิชาตกุล นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนสรรพากรพื้นที่ลำพูน เปิดเผยว่า เนื่องจากมีกฎหมายยกเลิกการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับการขายยาสูบประเภทบุหรี่ซิกาแรตที่ผลิตภายในประเทศ หรือบุหรี่ไทย ซึ่งมีผลทำให้บุหรี่ซิกาแรตที่ผลิตในประเทศเป็นสินค้าที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มโดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2555 เป็นต้นไป สรรพากรพื้นที่ลำพูนจึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการได้รับทราบถึงสิทธิและหน้าที่ของผู้ประกอบการขายบุหรี่ซิกาแรต หรือบุหรี่ไทย เพื่อปฏิบัติได้ถูกต้องตามกฎหมาย โดยในกรณีเป็นผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้ดำเนินการยื่นคำขอแจ้งการเปลี่ยนทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.09) แจ้งการเปลี่ยนแปลงประเภทกิจการเพิ่มเติมภายใน 15 วัน นับแต่วันที่กฎหมายมีผลบังคับใช้ เว้นแต่ได้แจ้งประเภทกิจการ (ISIC CODE) การจำหน่ายบุหรี่ไว้แล้ว ต้องออกใบกำกับภาษีและนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มจากการขายสินค้าบุหรี่ ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2555 เป็นต้นไป ภาษีซื้อที่เกี่ยวข้องกับกิจการขายสินค้าบุหรี่มีสิทธินำไปหักออกจากภาษีขายในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2555 เป็นต้นไป ส่วนกรณีมิได้เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้ดำเนินการยื่นคำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.01) ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่รายรับจากการขายสินค้าหรือบริการก่อนวันที่ 15 ตุลาคม 2555 เมื่อรวมรายรับจากการขายบุหรี่ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2555 แล้ว มีมูลค่าของฐานภาษีเกินหนึ่งล้านแปดแสนบาทต่อปี
หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำพูน โทรศัพท์หมายเลข 0-5356-1267 หรือหมายเลข 0-5356-1469 หรือติดต่อสอบถามที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาได้ทุกแห่ง


ข่าวโดย : ชาลิสา วัฒนะโชติ
หน่วยงาน : สวท.ลำพูน

Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3736 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738