ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 25 ตุลาคม 2555 / 08:42:49  
ความคืบหน้าการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาราคาลำไยอบแห้งทั้งเปลือก ปี 2555 ตกต่ำ ความคืบหน้าการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาราคาลำไยอบแห้งทั้งเปลือก ปี 2555 ตกต่ำ
ความคืบหน้าการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาราคาลำไยอบแห้งทั้งเปลือก ปี 2555 ตกต่ำ หากเป็นกลุ่มผู้ประกอบการกระทรวงพาณิชย์พิจารณาให้การช่วยเหลือ ส่วนกลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์การเกษตร ให้ บริษัทแทปโก้ เป็นผู้รับซื้อลำไยทั้ง 6 จังหวัด

นายถนอม สุริยะ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน เผยความคืบหน้าการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาราคาลำไยอบแห้งทั้งเปลือก ปี 2555 ตกต่ำ ในการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตรระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมหริภุญชัย ศาลากลางจังหวัดลำพูน ว่า ข้อมูลปริมาณลำไยอบแห้งทั้งเปลือกที่คงค้างอยู่ในมือเกษตรกรจังหวัดลำพูน ทั้งหมด 198 ราย ปริมาณลำไย 8,202 ตัน เป็นเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการป้องกันแก้ไขปัญหาลำไย ปี 2555 มาตรการส่งเสริมการแปรรูป เพียง 17 ราย ปริมาณลำไย 1,337 ตัน ไม่ได้เข้าร่วมโครงการ 181 ราย ปริมาณลำไย 6,865 ตัน ที่ประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันแก้ไขปัญหาผลไม้ภาคเหนือ เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2555 มีมติให้แบ่งกลุ่มผู้เดือดร้อน ออกเป็น 2 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์การเกษตร และกลุ่มผู้ประกอบการ หากเป็นกลุ่มผู้ประกอบการ ที่ประชุมมอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์พิจารณาให้การช่วยเหลือจัดหาตลาด ส่วนราคาซื้อขายขึ้นอยู่กับตลาด และหากเป็นกลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์การเกษตร ที่ประชุมมอบหมายให้ บริษัท ไทยธุรกิจเกษตร จำกัด (แทปโก้) บริษัทลูกที่ ธ.ก.ส. ถือหุ้น เป็นหน่วยงานด้านการตลาดจัดจำหน่ายพืชผลการเกษตร ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งมีวงเงินหมุนเวียนกว่า 78 ล้านบาท เป็นผู้รับซื้อลำไยจากกลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และสหกรณ์การเกษตร ทั้ง 6 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ ลำพูน พะเยา แพร่ และน่าน

ข่าวโดย : ชาลิสา วัฒนะโชติ
หน่วยงาน : สวท.ลำพูน

Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3736 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738