ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 30 ตุลาคม 2555 / 16:05:23  
จ.ลำปาง พัฒนามาตรฐานบริการการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว ปี 2556
จ.ลำปาง พัฒนามาตรฐานบริการการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว ปี 2556

นพ.ศิริชัย ภัทรนุธาพร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบบริการการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว จังหวัดลำปาง ปี 2556 (Lampang Long Term Care Model) ได้กำหนดให้โรงพยาบาลชุมชนทั้ง 13 แห่งผ่านเกณฑ์มาตรฐานการดูแลงานผู้สูงอายุระยะยาวจังหวัดลำปาง และจัดเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข นักวิชาการ พยาบาลผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 70 คน เพื่อชี้แจงเรื่องการพัฒนาระบบบริการการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว จังหวัดลำปาง ปีงบประมาณ 2556
นพ.ศิริชัย กล่าวว่า รูปแบบการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุระยะยาว มีระบบความเชื่อมโยงการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุอย่างครบวงจรจากโรงพยาบาลลำปาง สู่โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และสู่ชุมชน และเป็นการให้บริการที่ครอบคลุมด้านสุขภาพ และด้านจิตวิทยาสังคม การดูแลช่วยเหลือในการดำรงชีวิตและกิจวัตรประจำวัน ซึ่งเป็นการดูแลอย่างต่อเนื่องตามศักยภาพที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุแต่ละกลุ่ม รวม 3 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 มีสุขภาพดีและอยู่ตามลำพัง ได้มีการจัดบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพและจรรโลงภาวะสุขภาพดีให้คงอยู่ได้ตามอายุโดยอิสระ กลุ่มที่ 2 ต้องการผู้ช่วยเหลือหรือผู้ดูแลในชีวิตประจำวัน และการเฝ้าระวังทางสุขภาพ และกลุ่มที 3 ต้องการดูแลระยะยาวด้านการแพทย์ เวชปฏิบัติ ฟื้นฟู รักษาพยาบาล และสวัสดิการสังคม
ด้าน นพ.ณัฐพงษ์ วงศ์วิวัฒน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลลำปาง กล่าวถึงมาตรฐานการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวจังหวัดลำปางว่า ปัญหาการดูแลผู้สูงอายุในจังหวัดลำปาง เช่น ยากจน ขาดคนดูแล มีโรคเรื้อรังและมีปัญหาการเข้าถึงบริการ ปัญหาผู้ดูแลผู้สูงอายุ และ สภาพการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว ซึ่งจังหวัดลำปางต้องดำเนินการต่อคือ 1. รูปแบบการเจ็บป่วย พบว่า ผู้ป่วยนอกส่วนใหญ่ยังพบปัญหาด้านทางเดินหายใจ ทางเดินอาหาร ระบบกล้ามเนื้อ ต้องดูรูปแบบและซึ่งต้องมีผู้บริหารจัดการโรคทั้ง 4 โรคหลักให้ครอบคลุมอย่างน้อยร้อยละ 80 2. การรับรู้สภาพของตนเอง เนื่องจากความเสื่อม รวมทั้งการประเมินผู้สูงอายุให้ครอบคลุมทุกมิติ ไม่แยกส่วน จัดให้มีบริการมุมผู้สูงอายุ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการปฏิบัติตัว ที่สำคัญผู้ให้บริการต้องมีเจตคติที่ดี เสริมทางบวก ขจัดเจตคติทางลบ และต้องเป็นผู้ให้ก่อน รักผู้สูงอายุ หรือเคยดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน รวมทั้งการดูแลผู้สุงอายุแบบองค์รวมทั้งรู้ความจำเป็นของผู้ป่วย มีทีมสหสาขา ร่วมประสานเครือข่ายและหน่วยงานรับผิดชอบของชุมชน

ข่าวโดย : ทีมข่าว สวท.ลำปาง
หน่วยงาน : สวท.ลำปาง

Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3736 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738