ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 7 พฤศจิกายน 2555 / 09:08:21  
สสจ.ลำปาง ประกาศผลการประกวด อสม.ดีเด่น จังหวัดลำปาง สสจ.ลำปาง ประกาศผลการประกวด อสม.ดีเด่น จังหวัดลำปาง
สาธารณสุขจังหวัดลำปาง จัดกิจกรรม พัฒนาศักยภาพเตรียมความพร้อมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม. ดีเด่น จังหวัดลำปาง ประจำปี 2556 มีการมอบรางวัล อสม. ดีเด่น ใน 10 สาขา

นพ.ศิริชัย ภัทรนุธาพร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวักลำปาง เป็นประธานในการมอบรางวัลให้กับ อสม.ดีเด่น จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 ในกิจกรรม พัฒนาศักยภาพเตรียมความพร้อมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)ดีเด่น จังหวัดลำปาง ประจำปี 2556 ซึ่งมีทั้งสิ้น 10 สาขา ผลการประกวด คัดเลือก คือ
สาขาที่ 1 สาขาแพทย์แผนำฃไทย คือ นางภัชรากร ศรีตนชัย อ.เถิน ผลงานเด่น คือ การพัฒนาและการสร้างภาคีเครือข่ายการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการสุขภาพ เช่น การฝื้นฟูภูมิปัญญาท้องถิ่น การอยู่ไฟ และฮมยาหญิงหลังคลอด การนวดเพื่อสุขภาพในหญิงหลังคลอด การใช้สมุนไฟรกระตุ้นน้ำนมในหญิงหลังคลอด เป็นต้น
สาขาที่ 2 ยาเสพติดในชุมชน คือ นางอำไพ เทพวงค์ อ.วังเหนือ คติประจำใจ สำนึกนำ ทำด้วยเสียสละ อุตสาหะส่งเสริม เพิ่มเติมสนุบสนุน
สาขาที่ 3 ส่งเสริมสุขภาพ คือ นางนงเยาว์ ปาเมืองมูล อ.เสริมงาม ได้รับคัดเลือกเป็นบุคคลดีเด่น “ผู้นำด้านสุขภาพชุมชน”
สาขาที่ 4 สุขภาพจิตในชุมชน คือ นางสาวณัฐติกานต์ มุ่งเหมือย อ.แม่พริก ผลงานเด่นแกนนำด้านจิตอาสา เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านสุขภาพจิต
สาขาที่ 5 คุ้มครองผู้บริโภคในชุมชน คือ คุณปาริชาติ กลูแผ่น อ.แม่ทะ
สาขาที่ 6 สายใยรักแห่งครอบครัว คือ นางคำใส พงษ์สุริยา อ.วังเหนือ ผลงานเด่นสร้างความรักความผูกพันในครอบครัวโดยมีลูกหลานเป็นศูนย์กลาง ด้วยการเล่นและเล่านิทาน รวมทั้งประเมินพัฒนาการเด็ก สาขาที่ 7 เฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อ คือ นางดวงเดือน จันตา อ.สบปราบ เน้นด้านนิสัยส่วนบุคคล “กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ ” และดำเนินนโยบายสาธารณะในการป้องกันโรคอุจจาระร่วงและอาหารเป็นพิษ
สาขาที่ 8 การป้เองกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในชุมชน คือ นางสาวประภาพรรณ สนเผือก อ.แม่ทะ
สาขาที่ 9การจัดการสุขภาพชุมชน คือ นางนุช วงศ์สวัสดิ์ อ.แม่ทะ ผู้มีจิตอาสามีความสุขใจที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่น
สาขาที่ 10 การบริการในศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน(ศสมช.) คือ นางสายสุดา นามปาน อ.เมืองปาน เน้นการดำเนินงานภาคใต้ยุทธศาสตร์ลดโรคที่เป็นปัญหาในหมู่บ้าน
แล อสม.ทั้ง 10 คน 10 สาขานี้ จะเป็นตัวแทนของจังหวัดลำปาง เข้าร่วมประกวดคัดเลือก อสม.ดีเด่น ระดับเขตและระดับประเทศต่อไป

ข่าวโดย : กมลรัตน์ เพ็ชรแสนงาม
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำปาง

Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3736 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738