ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 9 พฤศจิกายน 2555 / 16:10:34  
ขนส่งจังหวัดลำพูนแจ้งให้เจ้าของรถที่ทะเบียนถูกระงับส่งคืนแผ่นป้ายทะเบียนรถ รีบติดต่อภายใน 60 วันก่อนถูกดำเนินคดี ขนส่งจังหวัดลำพูนแจ้งให้เจ้าของรถที่ทะเบียนถูกระงับส่งคืนแผ่นป้ายทะเบียนรถ  รีบติดต่อภายใน 60 วันก่อนถูกดำเนินคดี
ขนส่งจังหวัดลำพูน แจ้งให้เจ้าของรถที่ทะเบียนถูกระงับ ส่งคืนแผ่นป้ายทะเบียนรถ รีบติดต่อภายใน 60 วัน ก่อนถูกดำเนินคดี สามารถติดต่อสอบถาม ได้ที่ สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน

นางสาว ฉันทนา หวังศิลปคุณ นายทะเบียนจังหวัดลำพูน เปิดเผยว่า ตามที่พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2546 กำหนดให้รถที่ค้างชำระภาษีประจำปีติดต่อกันครบสามปี การจดทะเบียนเป็นอันระงับไป จึงให้เจ้าของรถที่ทะเบียนถูกระงับ ส่งคืนแผ่นป้ายทะเบียนรถ และนำคู่มือจดทะเบียนรถมาแสดงต่อนายทะเบียน เพื่อบันทึกหลักฐานการระงับทะเบียนรถ ภายใน 60 วันนับตั้งแต่วันที่ได้แจ้งและปิดประกาศ หากพ้นระยะเวลาดังกล่าว เจ้าของรถรายใดไม่ปฏิบัติตาม ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท และจะทำการยึดแผ่นป้ายทะเบียนรถ ส่วนภาษีที่ค้างชำระ เจ้าของรถยังมีหน้าที่ต้องเสียภาษีที่ค้างชำระให้ครบถ้วน พร้อมเงินเพิ่มในอัตราร้อยละหนึ่งต่อเดือนของจำนวนภาษีที่ต้องชำระ แต่สามารถขอผ่อนผันชำระภาษีที่ค้างได้ เจ้าของทะเบียนรถท่านใดที่จะส่งคืนป้ายทะเบียนรถ หรือชำระภาษีที่ค้างชำระ สามารถติดต่อสอบถาม ได้ที่ สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนเลขที่ 117 หมู่ที่ 10 ต.บ้านกลาง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000 โทรศัพท์ 0-5352-5548 โทรสาร 0-5352-5546 www.dlt.go.th/lamphun Email : lamphun@dlt.go.th

ข่าวโดย : สุเมธ บุญธรรม นักศึกษาฝึกงาน
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำพูน

Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3736 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738