ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 14 พฤศจิกายน 2555 / 11:53:45  
องค์กรชุมชน ธนาคารออมสิน ร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชน จับมือ MOU ให้ความรู้แก่ประชาชนในการเข้าสู่แหล่งเงินทุนสินเชื่อเพื่อพัฒนาชนบทในอัตราดอกเบี้ยต่ำ องค์กรชุมชน ธนาคารออมสิน ร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชน จับมือ MOU ให้ความรู้แก่ประชาชนในการเข้าสู่แหล่งเงินทุนสินเชื่อเพื่อพัฒนาชนบทในอัตราดอกเบี้ยต่ำ
องค์กรชุมชน ธนาคารออมสิน ร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชน จับมือ MOU ให้ความรู้แก่ประชาชนในการเข้าสู่แหล่งเงินทุนสินเชื่อเพื่อพัฒนาชนบทในอัตราดอกเบี้ยต่ำ สร้างความมเข้มแข็งแก่กลุ่มองค์กรการเงินของแต่ละชุมชน

วันนี้ (14 พ.ย.55) ธนาคารออมสิน ร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชน โดย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน ลงนามบันทึกความร่วมมือ (mou) ในการส่งเสริมศักยภาพให้กับผู้นำกลุ่มองค์กรชุมชน และเครือข่ายองค์กรชุมชนต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความเข้มแข็ง ภายใต้การดำเนินงาน โดย นายกิตติพงศ์ บุญยิ่ง ฝ่ายสินเชื่อองค์กรชุมชน ธนาคารออมสิน
ซึ่งการพัฒนาส่งเสริมความเข้มแข็งแก่กลุ่มองค์กรชุมชน เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ธนาคารออมสินร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชนในการส่งเสริมให้ประชาชน รู้จักประหยัด อดออม นำเงินมา รวมกัน เพื่อเป็นเงินทุนในการประกอบอาชีพ โดยธนาคารออมสินได้สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ด้วยการอบรมบริหารจัดการกลุ่มมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2548 จนถึงปัจจุบัน และเปิดโอกาสให้ประชาชนในระดับฐานรากเข้าสู่แหล่งเงินทุนในระบบกับธนาคารออมสินโดยการให้สินเชื่อ ตามโครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาชนบท (สพช.) ซึ่งเป็นแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำให้กับกลุ่ม ซึ่งประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีเสมอมา
นายชาติชาย ละมั่งทอง ผู้จัดการธนาคารออมสิน เขตน่าน กล่าวว่า สำหรับปี 2555 ธนาคารออมสินโดยฝ่ายสินเชื่อองค์กรชุมชน มีเป้าหมายในการจัดอบรมแก่กลุ่มองค์กรชุมชนหลักสูตร “การบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต” ร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่ 14 จังหวัด โดยได้รับความร่วมมือจากกรมการพัฒนาชุมชน โดยมีสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่านในพื้นที่ มาให้ความรู้ในการจัดทำหลักสูตรบริหารการเงิน และคัดเลือกกลุ่มองค์กร/ ชุมชน ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายเป็นคณะกรรมการบริหารกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตทั้งที่เป็นลูกค้าและยังไม่เป็นลูกค้าของธนาคาร ร่วมเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตที่มีต่อการพัฒนากลุ่มองค์กรชุมชนด้วย

ข่าวโดย : ฐิติรัตน์ วัฒนาพันธุ์ - ข่าว /บรรลือ อินต๊ะไชย-ภาพ
หน่วยงาน : สวท.น่าน

Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3736 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738