ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 20 พฤศจิกายน 2555 / 16:29:15  
สสจ.น่าน เตรียมคัดเลือก อสม.ดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2556
สสจ.น่าน เตรียมคัดเลือก อสม.ดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 56 ที่ผ่านมาปี 2549 - 2555 อสม.น่านได้รับการคัดเลือกเป็น อสม.ดีเด่นระดับชาติ 5 คน ระดับภาค 12 คน ระดับเขต 11 คน และระดับจังหวัด 39 คน

นายพิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน เป็นประธาน การคัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับจังหวัดน่าน เพื่อเชิดชูเกียรติ และมอบรางวัลให้กับอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ที่ได้รับการคัดเลือกเป็น อสม.ดีเด่นทุกระดับ ตั้งแต่ระดับตำบล อำเภอ และจังหวัด ไปสู่ระดับเขต ระดับภาค และระดับชาติ ตามลำดับ เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ ตลอดจนส่งเสริมให้ อสม. ได้รวมพลังสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนชาวไทย โดยมี อสม.จากทุกอำเภอ และอสม.ในเขตเทศบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข รวมกว่า 600 คน ในส่วนของจังหวัดน่าน มีการคัดเลือก อสม.ดีเด่น แบ่งเป็น 10 สาขา ประกอบด้วย สาขาที่ 1 การเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ สาขาที่ 2 การส่งเสริมสุขภาพ สาขาที่ 3 สุขภาพจิตชุมชน สาขาที่ 4 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน สาขาที่ 5 การบริการในศูนย์ ศสมช. และการสร้างหลักประกันสุขภาพ สาขาที่ 6 การคุ้มครองผู้บริโภคดด้านสุขภาพ สาขาที่ 7 ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ สาขาที่ 8 การป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในชุมชน สาขาที่ 9 การจัดการสุขภาพชุมชน และสาขาที่ 10 นมแม่สายใยรักแห่งครอบครัว โดยมีรางวัลสำหรับ อสม.ดีเด่น ในแต่ละระดับ ดังนี้
1. อสม.ดีเด่นระดับตำบล และอำเภอ ได้รับใบเกียรติบัตร
2. อสม.ดีเด่นระดับจังหวัด ได้รับโล่เกียรติคุณและเกียรติบัตร
3. อสม.ดีเด่นระดับเขต ได้รับแหวนทองคำฝังเพชรและเกียรติบัตร
4. อสม.ดีเด่นระดับภาค ได้รับแหนวทองคำฝังเพชรและเกียรติบัตร
5. อสม.ดีเด่นระดับชาติ ได้รับแหวนทองคำฝังเพชรและเกียรติบัตร และรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ชั้นเหรียญเงิน
6. อสม. ดีเด่นระดับชาติ ปฏิบัติครบต่อเนื่อง 5 ปี รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภาณ์ชั้นเหรียญทอง
สำหรับกิจกรรมในการคัดเลือก อสม.ดีเด่น ประจำปี 2556 ประกอบด้วย การทดสอบความรู้ การนำเสนอผลงานเด่นโดยมีผู้ที่มีความรู้และเชี่ยวชาญแต่ละสาขา เป็นคณะกรรมการตัดสิน มีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานของ อสม.ดีเด่น เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่ม อสม.ด้วยกัน
ปัจจุบันจังหวัดน่าน มี อสม.รวมทั้งสิ้น 11,161 คน โดยในปี 2549 – 2555 ได้รับการคัดเลือกเป็น อสม.ดีเด่นระดับชาติ 5 คน ระดับภาค 12 คน ระดับเขต 11 คน และระดับจังหวัด 39 คน

ข่าวโดย : ฐิติรัตน์ วัฒนาพันธุ์ / ข่าว สวท.น่าน
หน่วยงาน : สวท.น่าน

Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3736 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738