ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 26 พฤศจิกายน 2555 / 11:06:13  
ผลการเลือกตั้ง ส.อบจ.แม่ฮ่องสอน
ศูนย์อำนวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน รายงานผลการเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ดังนี้ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน นายสนธยา มานะจิตต์ นายพิริยะ ตวงลาภทวีกิจ นางถนอม ณ มาตคำ นายสุรเดช พร้อมเพิ่มพูน นายแสงทอง ขยันดี อำเภอปางมะผ้า นายไพรสน ไพรเนติธรรม นายนิยม ชุ่มธิ อำเภอปาย นายสุวชาติ แก้วกระจ่าง นายดนุภัทร์ เชียงชุม นายเสถียร บุญมาลา อำเภอขุนยวม นายบุญสม ชูสวรรค์ นายเดช พรรณบุตร อำเภอแม่ลาน้อย นางสาวศิวพร สันติโชตินันัท์ นายวิเชียร บุญระชัยสวรรค์ นายสมบูรณ์ ไพรวัลย์ นางสาวพิมพรรณ มานะจิต อำเภอแม่สะเรียง นายสัญชัย สินวีรุทัย นายปรีชา เปรมเจริญจิตร นายวงษ์ ตาบัง นายคำปัน คำประวัน นายเจริญ อุดมมหาไพร อำเภอสบเมย นายทุ่งท้องไร่ นายพงษ์เพชร จันทร์อ้าย นายบุญเลิศ ธิยะ

ข่าวโดย : ดำเนิน ท้วมจอก ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
หน่วยงาน : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน

Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3736 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738