ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 30 พฤศจิกายน 2555 / 16:58:13  
ผู้ผลิตผ้าทอยกดอกของจ.ลำพูน ส่งผ้าทอยกดอกเข้าร่วมคัดสรรสุดยอด 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์ไทย
ตามที่กรมการพัฒนาชุมชนได้จัดให้มีการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี 2555 เพื่อจัดระดับผลิตภัณฑ์ที่จะนำไปสู่การพัฒนาสร้างคุณค่าให้เป็นที่ยอมรับ และสามารถจำหน่ายได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งในปีนี้มีผลผลิตเข้าร่วมคัดสรรในระดับจังหวัด จำนวนทั้งสิ้น 357 ราย และผ่านการคัดสรรผลิตภัณฑ์แล้วจำนวน 149 ราย โดยผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการระดับจังหวัดและจะส่งไปคัดเลือกในระดับประเทศต่อไป

นายสมควร ช่อมาลี พัฒนาการจังหวัดลำพูน เปิดเผยว่า ผลิตภัณฑ์ที่คัดสรรฯ แบ่งออกเป็น 5 กลุ่มประเภทผลิตภัณฑ์ คือ ประเภทอาหาร ประเภทเครื่องดื่ม ประเภทของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก ประเภทผ้า เครื่องแต่งกาย และประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร ซึ่งปีนี้มีผู้ผลิตผ้าทอของจังหวัดลำพูน ส่งผ้าทอและผลิตภัณฑ์จากผ้าทอ เข้าร่วมคัดสรรสุดยอด 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์ไทยมากที่สุดในประเภทผลิตภัณฑ์ต่างๆ จำนวน 70 ราย
สำหรับจังหวัดลำพูนมีชื่อเสียงในการทอผ้ายกดอก สืบเนื่องจากผ้าไหมยกดอกลำพูน เป็นงานหัตถกรรมที่ผลิตจากภูมิปัญญาท้องถิ่นของคนจังหวัดลำพูนมายาวนาน ตั้งแต่สมัยของพระราชชายาเจ้าดารารัศมี ชายาในรัชกาลที่ 5 ที่ทรงนำเอาวิธีการทอผ้ามาจากในวังมาสู่คุ้มเจ้าในภาคเหนือ และสืบทอดกันมาจนกระทั่งมาถึงยุคเฟื่องฟูในสมัยของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯที่ทรง¬นำผ้าไหมยกดอกลำพูนไปตัดเย็บเป็นชุดไทยพระราชนิยม ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนได้นำผ้าไหมยกดอกลำพูนไปขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือ GI เพื่อปกป้องภูมิปัญญาและไม่ให้ใครมาลอกเลียนแบบ และเพื่อบ่งบอกว่าเป็นสิ่งที่ได้ผลิตจากภูมิปัญญาท้องถิ่นภายในจังหวัดลำพูนเท่านั้น จนเป็นที่สนใจของคนไทยและต่างประเทศ โดยมีการยกย่องว่าเป็นสินค้าหัตถฝีมือที่ประณีตงดงาม วิจิตร
ในการคัดสรรเมื่อปี 2553 ที่ผ่านมา ผ้าทอยกดอกของจังหวัดลำพูน ได้รับการคัดสรรในระดับ 5 ดาว จำนวนหลายรายการ และสำหรับปีนี้จังหวัดลำพูนก็มีความมุ่งหวังที่จะได้รับการพิจารณาคัดสรร 5 ดาวด้วยเช่นกัน

ข่าวโดย : นางสาวณุชนาพร บุญมาตุ้ย นักศึกษาฝึกงาน
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำพูน

Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3736 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738