ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 4 ธันวาคม 2555 / 18:05:26  
มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ เตรียมนำพระนิสิตปฏิบัติธรรมฉลองปีพุทธชยันตี มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ เตรียมนำพระนิสิตปฏิบัติธรรมฉลองปีพุทธชยันตี
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ เตรียมนำพระนิสิตจำนวน 675 รูปปฏิบัติธรรมฉลองปีพุทธชยันตีและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา

พระครูโฆสิตปริยัตยาภรณ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ ได้จัดการสอนในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก มีการเรียนวิชาที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ ตั้งแต่ปี 1 – 4 และได้กำหนดนำพระนิสิตทั้งไทยและต่างประเทศ จำนวน 675 รูปไปปฏิบัติธรรม ระหว่างวันที่ 7 - 16 ธันวาคม 2555 เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ในภาคปฏิบัติ สามารถนำความรู้จากการปฏิบัติไปเผยแผ่ตามแนวทางพระพุทธศาสนาได้อย่างเหมาะสม ร่วมเฉลิมฉลองพุทธชยันตี 2600 ปีแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา โดยพระนิสิตจะไปปฏิบัติธรรม ดังนี้ ปีที่ 1 วัดดอยสัพพัญญู ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง พระนิสิตชั้นปีที่ 2 วัดสมเด็จดอยน้อย ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม พระนิสิตชั้นปีที่ 3 วัดน้ำบ่อหลวง ตำบลน้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง และพระนิสิตชั้นปีที่ 4 วัดผาลาด ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง พระนิสิตชั้นปีที่ 1 – 4 สาขาวิชาพระพุทธศาสนาและสาขาวิชาปรัชญา ที่สวนไผ่แก้ว ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย พระนิสิตชั้นปีที่ 1 – 2 สาขาภาษาบาลี ที่วัดพระธาตุสุนันทา ตำบลแม่หอพระ อำเภอแม่แตง พระนิสิตชั้นปีที่ 3 – 4 สาขาภาษาบาลี วัดถ้ำเมืองออน ตำบลสหกรณ์ อำเภอแม่ออน และพระนิสิตชั้นปีที่ 1 – 4 สาขาภาษาอังกฤษ ปฏิบัติธรรมสองสาย คือ สายที่ 1 ปฏิบัติธรรมสัญญโต ตำบลแม่ฮ้อยเงิน อำเภอดอยสะเก็ด สายที่ 2 ปฏิบัติธรรมที่วัดป่านิรมิต ตำบลแม่แตง อำเภอแม่แตง สำหรับพระนิสิตที่เป็นพระสังฆาธิการ สาขาการจัดการเชิงพุทธ (กศ.พส.) ปฏิบัติธรรม 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 วันที่ 1 – 6 มกราคม 2556 ที่วัดดอยซิว ตำบลสันทราย อำเภอสันกำแพง ครั้งที่ 2 วันที่ 24 – 28 มกราคม 2556 ที่วัดร้องวัวแดง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
สำหรับผู้ที่ประสงค์ร่วมทำบุญส่งเสริมการปฏิบัติธรรมของพระนิสิต สามารถติดต่อที่สำนักงานวิทยาเขตเชียงใหม่ วัดสวนดอก พระอารามหลวง หมายเลขโทรศัพท์ 08 7185 7373 และ 08 6183 4812 หรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาสุเทพ เลขที่บัญชี 521 - 0 - 20543 – 6

ข่าวโดย : กนกรัตน์ ปัญญา
หน่วยงาน : สวท.เชียงใหม่

Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3736 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738