ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 13 มกราคม 2556 / 22:21:37  
ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่กำหนดกิจกรรมการแก้ไขปัญหายาเสพติดในปี 2556 รวม 3 กิจกรรม ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่กำหนดกิจกรรมการแก้ไขปัญหายาเสพติดในปี 2556 รวม 3 กิจกรรม
ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ชี้แจงแผนงานการจัดกิจกรรมการแก้ไขปัญหายาเสพติดในปี 2556 รวม 3 กิจกรรม ต่อคณะกรรมการศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ ในคราวประชุมคณะกรรมการ ฯ เมื่อวันที่ 4 มกราคมที่ผ่านมา

นายอดิศร กำเนิดศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2556 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ผู้แทนท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่ รายงานว่า ในปีงบประมาณ 2556 กรมการส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดจัดกิจกรรมการแก้ไขปัญหายาเสพติด 3 กิจกรรม ประกอบด้วย
กิจกรรมที่ 1 การบำบัดฟื้นฟู ผู้ติดยาเสพติด ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้จัดสรรงบประมาณให้จังหวัดเชียงใหม่แล้ว จำนวน 29,400,000 บาท โดยจะจัดสรรเงินให้เทศบาล และ อบต.เป้าหมายของเทศบาล ๆ ละ 50 คน ๆ ละ 3,500 บาท หรือแห่งละ 175,000 บาท ส่วน อบต. แห่งละ 30 คน ๆ ละ 3,500 บาท หรือแห่งละ 105,000 บาท กลุ่มเป้าหมายกำหนดไว้ 2 กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ติดและผู้เสพยาเสพติด เป็นกลุ่มแรกโดยเป้าหมายให้มาจากการคัดกรองของ ศพส.อ. หรือ ศพส.จ. ส่วนกลุ่มที่สอง คือ กลุ่มเสี่ยง คือ บุคคล นักเรียน นักศึกษา เยาวชน ผู้เสพยาเสพติด หรือเคยทดลองใช้บ้างแต่ยังไม่ถึงระดับเป็นผู้เสพ และกลุ่มที่เลิกแล้วมีโอกาสกลับไปเสพซ้ำเท่านั้น ทั้งนี้ไม่นับรวมนักเรียน นักศึกษา และเยาวชนทั่วไป โดยขั้นตอนการดำเนินการคือ ให้ อปท. จัดทำโครงการ การดำเนินการทางท้องถิ่น จะดำเนินการเองก็ได้ หรือ การร่วมดำเนินการกับท้องถิ่นอื่น และขอความร่วมมือ จาก ศพส.อ. และ ศพส.จ. หรือส่วนราชการอื่นเข้ามาร่วมดำเนินการ ส่วนสถานที่ในการบำบัด กำหนดให้ใช้สถานที่วัด หรือพื้นที่ที่มีความเหมาะสม ถ้าหากท้องถิ่นดำเนินการเองไม่ได้ ให้จัดส่งกลุ่มเป้าหมายให้กับ ศพส.อ. หรือ ศพส.จ. หรือสถานบำบัดของทางราชการ เช่น สำนักงานสาธารณสุข โรงพยาบาล วิทยาลัยลูกผู้ชาย ในการบำบัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นพื้นที่เป้าหมายที่มีความรุนแรงที่ทาง ศพส.จ. ร่วมกับ ป.ป.ส.ภาค กำหนดไว้ว่าอำเภอละ 1 หมู่บ้าน เร่งดำเนินการปฏิบัติให้แล้วเสร็จในเดือนมกราคม 2556 สำหรับหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่ใช่พื้นที่รุนแรง ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2556
กิจกรรมที่ 2 การฝึกอาชีพผู้ติดผู้เสพยาเสพติดที่ผ่านการบำบัดแล้ว โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จะจัดสรรงบประมาณให้เทศบาลดำเนินการ เป้าหมาย เทศบาลละ 50 คน ๆ ละ 2,500 บาท หรือแห่งละ 125,000 บาท ส่วนของ อบต. กำหนดเป้าหมายคือ 30 คน ๆ ละ 2,500 บาท หรือแห่ง ละ 75,000 บาท ซึ่งโครงการนี้ต้องผ่านการบำบัดจากโครงการแรกก่อน โดยต้องเป็นผู้ต้องการฝึกอาชีพ โดย อปท.จะต้องเสนอ โครงการเพื่อของบประมาณมาดำเนินการซึ่งขณะนี้ยังไม่ได้รับการโอนเงินจากส่วนกลาง โดย อปท.จะต้องดำเนินการเอง หรือจะร่วมดำเนินการกับส่วนราชการอื่น เช่น แรงงาน หรือสถานศึกษา ฯลฯ
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมป้องกันและเฝ้าระวัง โดยการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV และลานกีฬา ซึ่งจะเริ่มดำเนินการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ที่มีราคาต่อหน่วยไม่ต่ำกว่า 1 ล้านบาท ในพื้นที่ที่มีปัญหายาเสพติดรุนแรง จากการคัดกรองของ ศพส.จ. และ ป.ป.ส. อำเภอละ 1 หมู่บ้าน ส่วนการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาทและก่อสร้างลานกีฬาต่อหน่วยต่ำกว่า 2 ล้านบาท จะจัดสรรให้กับท้องถิ่นที่มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดหรือพื้นที่เสี่ยงเป็นลำดับต่อไป

ข่าวโดย : ราตรี จักร์แก้ว
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่

Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3736 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738