ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 15 มกราคม 2556 / 10:55:02  
คณะนักศึกษา วปอ. รุ่นที่ 55 ศึกษาดูงานและมอบของให้กับโรงเรียนชาวไทยภูเขา นพค.32 อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ คณะนักศึกษา วปอ. รุ่นที่ 55  ศึกษาดูงานและมอบของให้กับโรงเรียนชาวไทยภูเขา นพค.32 อ.เชียงดาว  จ.เชียงใหม่
คณะนักศึกษา วปอ. รุ่นที่ 55 ศึกษาดูงานและมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องดุริยางค์ ชุดแต่งกายนักเรียน และอุปกรณ์กีฬา พร้อมผ้าห่มกันหนาว จำนวน 220 ผืน ให้กับนักเรียนโรงเรียนชาวไทยภูเขา หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 32 อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

เมื่อวานนี้ (14 ม.ค.56) พลโทชาตรี ช่างเรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) นำนักศึกษา วปอ. รุ่นที่ 55 ศึกษาดูงานหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 32 โดยมี พันเอกสุพจน์ มาลานิยม ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 32 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย กล่าวต้อนรับและบรรยายสรุปถึงการดำเนินงานของหน่วยงาน ซึ่งมีภารกิจในการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคง ช่วยเหลือประชาชน ประชาสัมพันธ์เสนอข่าวสาร ส่งเสริมอาชีพให้กับราษฎรและหน่วยทหาร ตลอดจนสนับสนุนกิจกรรมของหน่วยทหารเพื่อการพัฒนาประเทศ พร้อมกันนี้ คณะนักศึกษา วปอ. ได้ร่วมกันมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องดุริยางค์ ชุดแต่งกายนักเรียน และอุปกรณ์กีฬา พร้อมผ้าห่มกันหนาว จำนวน 220 ผืน ให้กับนักเรียนโรงเรียนชาวไทยภูเขา
สำหรับโรงเรียนชาวไทยภูเขา หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 32 จัดตั้งตั้งแต่ปี พ.ศ. 2516 เพื่อนำเด็กจากชุมชนในพื้นที่สูงตามแนวชายแดน ที่มีปัญหาด้านความมั่นคงมาเข้ารับการศึกษาตั้งแต่เด็ก เพื่อปลูกฝังให้มีอุดมการณ์ ความสำนึกในการเป็นพลเมืองที่ดี และส่งเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น โดยให้การศึกษาแบบอยู่ประจำตั้งแต่ชั้น ป.1 – ป.6 ปัจจุบันมีนักเรียน จำนวน 124 คน

ข่าวโดย : อิสระ อินทร์พรม
หน่วยงาน : สวท.ฝาง-เชียงใหม่

Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3736 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738