ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 15 มกราคม 2556 / 16:21:20  
ปักหมุดประกาศเจตนารมณ์ผลักดันให้เชียงใหม่เป็นศูนย์กลางการประชุมสัมมนา หรือ MICE City ปักหมุดประกาศเจตนารมณ์ผลักดันให้เชียงใหม่เป็นศูนย์กลางการประชุมสัมมนา หรือ MICE City
ตัวแทนองค์กรต่าง ๆ ในเชียงใหม่ร่วมปักหมุดประกาศเจตนารมณ์ผลักดันให้เชียงใหม่เป็นศูนย์กลางการประชุมสัมมนา หรือ MICE City

นายธงชัย ศรีมาดา กรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ(องค์การมหาชน) พร้อมด้วยนายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่และนายณรงค์ ตนานุวัฒน์ ประธานกิตติมศักดิ์ หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ร่วมปักหมุดแสดงสัญลักษณ์ร่วมผลักดันการพัฒนาเชียงใหม่ให้เป็นเมืองแห่ง MICE หรือการประชุมสัมมนา ณ โรงแรมรติล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ หลังจากที่ได้มีการประชุมระดมสมองในกิจกรรม MICE SUMMIT โดยเชิญทุกภาคส่วนมาร่วมแสดงความคิดเห็นประกาศเจตนารมณ์และร่วมวางกรอบแผนแม่บทระยะเวลา 5 ปี สนองนโยบายรัฐบาลที่กำหนดให้ปี 2556 เป็นปีแห่ง MICE จังหวัดเชียงใหม่ โดยแผนระยะที่ 1 ปี 2556 เน้นทำการตลาดในประเทศและวางรากฐานอุตสาหกรรม MICE แผนระยะที่ 2 ปี 2557-2558 ส่งเสริมตลาดภูมิภาคผ่านกรอบความร่วมมือ GMS ,BIMSTEC และเมืองพี่เมืองน้องจังหวัดเชียงใหม่ และแผนระยะที่ 3 ปี 2559-2560 ประกาศความพร้อมในการเป็นจุดหมายการประชุมระดับนานาชาติ Global MICE City ซึ่งนักท่องเที่ยวกลุ่มประชุมสัมมนาจะมีค่าใช้จ่ายต่อหัวเฉลี่ยสูงกว่านักท่องเที่ยวธรรมดา 3 เท่า โดยคาดการณ์รายได้จากชาวไทย 2800 ล้านบาท และจากกลุ่มต่างชาติ 3700 ล้านบาท ซึ่งการส่งเสริมจะเน้นทั้งตลาดในและต่างประเทศ ส่งเสริมประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ระหว่างประเทศ โดยปีแรกจะกระตุ้นการจัดประชุมสัมมนาและแสดงสินค้าในเชียงใหม่ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับภาคและประเทศ อีกทั้งดึงองค์กรท้องถิ่นทั่วประเทศมาจัดประชุมที่เชียงใหม่
กรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ(องค์การมหาชน) หากสถานการณ์ปกติคาดว่าจะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มจากการจัดกิจกรรมประชุมสัมมนาได้เพิ่มร้อยละ 10 ต่อปี ทั้งนี้ภัยพิบัติทางธรรมชาติไม่ได้มีผลต่อการจัดการประชุมดังจะเห็นได้จากเหตุอุทกภัยที่เกิดในประเทศไทย เพียงแต่จะเป็นการเลื่อนการประชุมออกไป แต่หากการเมืองไม่นิ่ง จะมีผลต่อบรรยากาศการจัดประชุมสัมมนาดังจะเห็นจากในอดีตที่มีการขอยกเลิกไปหลายรายเมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่สงบทางการเมือง

ข่าวโดย : ธนวันต์ –ธัญญลักษณ์ สวท.เชียงใหม่
หน่วยงาน : สวท.เชียงใหม่

Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3736 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738