ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 24 มกราคม 2556 / 15:07:37  
วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือจัดนิทรรศการวันวิชาการเฉลิมพระเกียรติ 85 พรรษา เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือจัดนิทรรศการวันวิชาการเฉลิมพระเกียรติ 85 พรรษา เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือจัดนิทรรศการวันวิชาการเฉลิมพระเกียรติ 85 พรรษา และการแข่งขันกีฬาฟุตซอล ครั้งที่ 3 เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมแนะแนวการศึกษาต่อในสายวิชาชีพ

นายพินิจ หาญพาณิชย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดนิทรรศการวันวิชาการเฉลิมพระเกียรติ 85 พรรษา ประจำปี 2555 และการแข่งขันกีฬาฟุตซอล ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2555 ชิงถ้วย ฯพณฯ ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ธานินทร์ กรัยวิเชียร องคมนตรี ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา เป็นการเผยแพร่ความรู้ ชิ้นงาน ผลงานของนักศึกษา เผยแพร่ผลงานวิจัยของครู สื่อนวัตกรรม การเรียนการสอนของวิทยาลัย ส่งเสริมบรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการ ระหว่างโรงเรียนสามัญ หน่วยงานภายนอก ชุมชนกับวิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือ ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนการเล่นกีฬาฟุตซอลเยาวชนลำพูน เชียงใหม่ โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้เป็นการบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษาต่อในสายวิชาชีพ เปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษาได้เรียนใกล้บ้าน ลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง ส่งเสริมการมีรายได้ระหว่างการศึกษา การมีงานทำเมื่อจบการศึกษา ขอให้ผู้เข้าชมนิทรรศการและร่วมกิจกรรมต่างๆ ภายในงาน นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจัดเก็บเป็นข้อมูลเพื่อการวางแผนอนาคตการศึกษาและนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป
กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย นิทรรศการวันวิชาการเฉลิมพระเกียรติ 85 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การจัดแสดงผลงานวิจัยครู และนวัตกรรมที่ได้รับรางวัลในระดับดี ดีมาก การจัดแสดงผลงาน ชิ้นงานของนักศึกษา สาขาวิชาต่างๆ ได้แก่ สาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม สาขาวิชาการก่อสร้าง-สำรวจ สาขาวิชาพณิชยการการบัญชี และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ พร้อม Open House ทุกสาขา การจัดประกวดนวัตกรรมโครงการ นักศึกษา ปวช.3 และ ปวส.2 การจัดประกวดแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ เพลงไทยลูกทุ่ง การจัดสาธิตงานประดิษฐ์ 108 อาชีพ กลุ่มนักศึกษา กลุ่มแม่บ้าน-ชุมชน และการจัดกาดมั่วเทคโนฯ ทั้งนี้ วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู ภาคเหนือ ได้รับรางวัลโรงเรียนเอกชนประเภทอาชีวศึกษาที่มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2555 ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2549 ระดับดีมาก


ข่าวโดย : ชาลิสา วัฒนะโชติ
หน่วยงาน : สวท.ลำพูน

Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3736 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738