ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 8 กุมภาพันธ์ 2556 / 15:00:17  
อบต.โป่งน้ำร้อน อ.ฝาง จัดงานประเพณีตั้งธรรมหลวง เทศน์มหาชาติลุ่มน้ำฝางเพื่อส่งเสริม อนุรักษ์ ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น อบต.โป่งน้ำร้อน อ.ฝาง จัดงานประเพณีตั้งธรรมหลวง เทศน์มหาชาติลุ่มน้ำฝางเพื่อส่งเสริม อนุรักษ์ ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อนจัดงานประเพณีตั้งธรรมหลวง เทศน์มหาชาติลุ่มน้ำฝาง ตำบลโป่งน้ำร้อน ประจำปี 2556 เพื่อส่งเสริม อนุรักษ์ ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป

วันนี้ (8 ก.พ.56) ที่วัดเปียงกอก หมู่ที่ 6 ตำบลโป่งน้ำร้อน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน สภาวัฒนธรรมตำบลโป่งน้ำร้อน หน่วยงานภาครัฐ และพุทธศาสนิกชน ในพื้นที่ตำบลโป่งน้ำร้อน ได้ร่วมกันจัดงานประเพณีตั้งธรรมหลวงเทศน์มหาชาติลุ่มน้ำฝางขึ้น โดยมีนายศักดิ์ชาย วงศ์กนิษฐ์ นายอำเภอฝาง เป็นประธานในพิธี ซึ่งวัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน และเผยแพร่ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่และเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ตลอดจนเป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้แก่ประชาชนโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนได้เรียนรู้และมีความภาคภูมิใจในพระพุทธศาสนา ตระหนักในคุณค่าของการเสียสละประโยชน์สุขส่วนตน เพื่อส่วนรวม รู้รักสามัคคี สำหรับการเทศน์มหาชาติลุ่มน้ำฝางได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ภายในงานมีการจัดขบวนแห่กัณฑ์เทศน์ทั้ง 13 กัณฑ์ ซึ่งขบวนนั้นได้ตกแต่งตามเนื้อเรื่องเวสสันดรชาดกแต่ละกัณฑ์ นอกจากนี้ยังมีการแข่งขันตอบปัญหาทางพระพุทธศาสนา และนิทรรศการเกี่ยวกับการเทศน์มหาชาติ ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนและเยาวชนที่มาร่วมงานเป็นอย่างมาก

ข่าวโดย :
หน่วยงาน : สวท.ฝาง-เชียงใหม่

Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3736 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738